Тилъэпкъэгъухэм къанэсыгъэп

ШэкIогъум и 23-м пчэдыжьым сыхьатыр 4.08-м Тыркуем ит къалэу Дюзджэ чIыгур щысысыгъ.

Сейсмологическэ станциеу Истанбул дэтым макъэ къызэригъэIугъэмкIэ, магнитудэу иIагъэр балли 5,9-рэ.

Ар зыщыхъугъэм къыпэблэгъэ шъолъырым тилъэпкъэгъоу Дюзджэм дэсхэр «МэзчIэгъкIэ» еджэх. ЧIыгур анахьэу зыщысысыгъэхэм ащыщ абдзэхэ чылэу Щагуджхьаблэ.
Тилъэпкъэгъоу Дюзджэ дэсхэм къытаIуагъ адыгэ чылэхэм унэ зэхэ­къутагъэ зэрадэмытыр, ау бгъагъэ горэхэм ядэпкъхэр зэрэчагъэхэр.

Къалэм щыщ нэбгырэ 68-мэ уIагъэхэр ателъэу сымэджэщхэм ачIэлъых. ДжырэкIэ чIыгусысым нэбгыритIу хэкIодагъэу къытыгъ «РИА Новости» зыфиIорэ къэбарлъыгъэIэс агентствэм.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, тиреспуб­ликэ щыщ шIэныгъэлэжьхэм мы къа­лэм дэт Дюзджэ университетым адыга­бзэкIэ щырагъаджэх. Ахэм ащыщ гумэкIыгъо зи хэфагъэп.
(Тикорр.).