Сабыеу къэхъухэрэм япчъагъэ хэхъоным пае

Мы мафэхэм къэралыгъо медицинэ педиатрическэ университетэу Санкт-Петербург дэтым иэкспертхэм Адыгеим Iоф щашIагъ.

Тишъолъыр ит медицинэ учреждениехэм кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъоу арагъэгъотырэр зэ­рэзэхащагъэм уасэ къыфашIынэу ахэр къеблэгъагъэх. Ащ фэгъэхьыгъэ пресс-зэIукIэ Мые­къопэ къэлэ клиническэ сы­мэджэщым иперинатальнэ гупчэ щыкIуагъ.

Журналистхэм яупчIэхэм джэуапхэр къаритыжьыгъ лIыкIо купым ипащэу, ыпшъэкIэ зыцIэ къетIогъэ университетым иректорэу, УФ-м инеонатолог шъхьаIэу, медицинэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу Дмитрий Ивановым.

— ТилIыкIо куп шъолъыр зэфэшъхьафхэр къекIухьэх, — къеIуатэ Д. Ивановым. —

Анахь пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр кIэлэцIыкIоу къэхъухэрэм япчъагъэ хэгъэхъогъэныр, сабый къэхъугъакIэу зидунай зы­хъожьхэрэм япчъагъэ нахь ма­кIэ шIыгъэныр, медицинэм иIофышIэхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъо-
хэр гъэнэфэгъэнхэр ары.

Профессорым зэрэхигъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, УФ-м и Президент пшъэрылъ къыгъэуцугъ 2024-рэ илъэсым ехъулIэу сабый къэхъугъакIэу зидунай зы­хъожьыхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэн фаеу.

Джащ фэдэу УФ-м инеонатолог шъхьаIэ АР-м иперинатальнэ гупчэ иIофшIэн осэшIу къыфишIыгъ.

— Мы гупчэр ящэнэрэ лъэгапIэ зиIэ учреждениеу щыт ыкIи дэгъоу Iоф ешIэ, — къы­Iуагъ Дмитрий Ивановым. —Бзылъфыгъэ лъэрмыхьэхэм, анахьэу щынагъо зышъхьарытхэм, хьылъэу къэхъугъэ сабыйхэм зэрафэлъэкIэу щалъэплъэх.

Санкт-Петербург ипедиат­рическэ университет истационар кIэлэцIыкIу мин 35-мэ щяIазэх. Операцие хьылъэхэу гум, шъхьэкуцIым арашIылIэхэрэр Адыгеим икIэлэцIыкIухэу зищыкIагъэхэм ыпкIэ хэмылъэу арагъэгъотын зэралъэкIыщтыр къэкIогъэ экспертхэм къыха­гъэщыгъ.

АР-м псауныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ иминистрэ игуа­дзэу Максим Коробко къызэриIуагъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым сабый 13-мэ ядунай ахъожьыгъ, блэкIыгъэ илъэсым а пчъагъэр 23-м нэсыгъ, 2022-р джыри икIыгъэп, ау мы уахътэм ехъу­лIэу ащ фэдэ хъугъэ-шIэгъэ 19 атхыгъ.

Iэшъынэ Сусан.