Пшысэм дэхагъэм уфепIу

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние икIэлэцIыкIу театрэу «Дышъэ къошыным» икъэгъэлъэгъонхэр гъэшIэгъонэу зэхащэх.

Пшысэхэм яхьылIэгъэ къэшIыгъохэр кIэлэцIыкIухэм лъэшэу агу рехьых.

Михаил Супониным ипшысэу «Вредный заяц» зыфиIорэм техыгъэ кIэлэцIыкIу къэгъэлъэгъоныр режиссерэу Нэгъой Асыет ыгъэ­уцугъ. ТхьакIумкIыхьэр бжьэм, мышъэм, фэшъхьафхэм апэуцужьы, иягъэ къызэригъэкIощтым пылъ. Арэу щытми, шIушIагъэу щыIэр ем зэрэтекIорэр пшысэм игъэкIотыгъэу къыщэлъагъо.
Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Къапэ Саидэ, артистхэу ТIэшъу Светланэрэ Сергей Вегеринымрэ ярольхэр къа­шIыхэзэ, залым чIэс кIэлэцIыкIу­хэм, ны-тыхэм гущыIэгъу къафэ­хъух.

Сергей Вегериным ымакъэ ымыIэтэу, пшысэр хъугъэ-шIагъэм фигъадэзэ кIэлэцIыкIухэм къафиIуатэрэм узыIэпещэ. Зэфагъэ пхэлъыным имэхьанэ къызэIуехы. Къапэ Саиди, ТIэшъу Светлани кIэлэцIыкIухэм псынкIэу агуры­Iуагъэх. Къэгъагъэхэр, нэмыкI пкъыгъохэр сабыйхэм аратызэ агъэуджых, агъэгушIох, ны-тыхэр пчэгум къырагъэблагъэх, къагъа­шъох. СурэтышI-гъэуцукIоу Альбина Дзарахоховам, артистхэу нысхъапэхэр къэзыгъэлъагъо­хэрэм яшIушIагъэ кIэлэцIыкIухэм алъэгъугъ, Iэгу афытеуагъэх.

Нысхъапэхэм ятеатрэу «Ды­шъэ къошыным» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Сихъу Станислав ИлъэсыкIэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонхэр филармони— ем зэрэщыкIощтхэм тащигъэ­гъозагъ.