Комиссием изэхэсыгъу

АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие тыгъуасэ я XII-рэ зэхэсыгъо иIагъ. Ащ Iофыгъуи 3-мэ щатегущыIагъэх, унэшъо гъэнэфагъэхэр ашIыгъэх. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м хэ­-
дзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие и Тхьаматэу Сэмэгу Нурбый.

Мыекъопэ районым ичIыпIэ хэдзэкIо комиссие решающэ голосым ифитыныгъэ зиIэу хэтыгъэм ащыщ чъэпыогъум и 28-м ипшъэ­рылъхэр ипIалъэ къыпэ къызэригъэтIылъыжьыгъэм къыхэкIэу ащ ычIыпIэ ихьащтхэм ятхьапэхэр аштэнэу аублэгъагъ. Зы нэ-бгырэ зыкъыгъэлъэгъуагъ. ШэкIогъум и 16-м поли­тическэ партиеу «Новые люди» зыфиIорэм АР-мкIэ ишъолъыр отделение кандидатурэ къыгъэлъэгъуагъ. 1986-рэ илъэсым къэхъугъэ Анна Ярковам икан­дидатурэ комиссием хэтхэм дырагъэштагъ ыкIи Мыекъопэ районым ичIыпIэ хэдзэкIо комиссие решающэ голосым ифи­тыныгъэ иIэу ар агъэнэ­фагъ.

Джащ фэдэу АР-м хэ­дзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие иунашъохэм ащыщхэм зэхъокIыныгъэу афэхъугъэ­хэм Гупчэм исекретарэу ХьацIэцIэ Фатимэ къате­гущыIагъ.

ДЕЛЭКЪО Анет.