ЗэкIэми тызэгъус!

Лъэпкъ культурэм ифестиваль къалэу Шъачэ икъэралыгъо университет щыкIуагъ. Студенти 150-м ехъу ащ хэлэжьагъ.

Апшъэрэ еджапIэм икорпус шъхьаIэ студентхэм ашIыгъэ лъэпкъ шхыныгъо зэфэшъхьафхэм якъэгъэлъэгъон къыщызэIуахыгъ. ХьакIэу къычIахьэхэрэм адыгэ кIалэу, пшъашъэу апэгъокIыгъэхэм ащыщых ЛIыфэ Бислъан, КIошъэ Русетэ, Ныбэ Валерий, Щыкъ Алинэ, Кобл Бэл­лэ, нэмыкIхэр. Адыгэ къуае, щыпс-пIастэ, щэламэ, лэкъумэ, нэмыкI адыгэ шхыныгъохэр зытелъ Iанэ ахэм агъэхьазырыгъ.

— Лъэпкъ зэфэшъхьафыбэм къахэ­кIыгъэ студентхэр зэгурыIохэу, зэныб­джэгъухэу тиуниверситет щеджэх. Мэ­фэкIым зыфагъэхьазырзэ, ахэм ежь— ежьырэу меню зэхагъэуцуагъ ыкIи къэп­щэрыхьагъэх. Ны-тыхэри, ныжъ-­тыжъхэри къадеIагъэх. Ежьхэм яшхыныгъохэр къызэраупщэрыхьыгъэхэм имызакъоу, нэмыкI лъэпкъхэм къахэ­кIыгъэу къадеджэхэрэм, яныбджэгъу­хэм, япшъэшъэ­гъухэм ахэр зэрэпшIыщтхэр арагъэлъэ­гъугъ. ГущыIэм пае, урыс Iанэм тетыщтыр ермэлхэм, гру­зинхэм, адыгэхэм къахэкIыгъэ пшъа­шъэхэм, кIалэхэм зэдашIыгъ, ермэлхэм яшхыныгъохэм яшIын татархэм, абхъаз­хэм, осетинхэм ялIыкIохэр хэлэжьа­гъэх, — къыIуагъ Шъачэ икъэралыгъо университет лъэпкъ зэкъошныгъэмкIэ иклуб ипащэу Анжела Тамразян.

МэфэкIым изэхэщакIохэм къызэраIуа­гъэмкIэ, концертэу агъэхьазырыгъэм ипрограммэ мыгъэ нахь зырагъэушъом­бгъугъ. СыхьатитIум ехъурэ ар кIуагъэ, ныбжьыкIэу хэлэжьагъэхэм лъэпкъ къа­шъохэр къашIыгъэх, яныдэлъфыбзэкIэ орэдхэр къаIуагъэх.

Хы ШIуцIэ Iушъо шапсыгъэхэм я «Адыгэ Хасэ» итхьаматэу КIакIыхъу Мэджыдэ лъэпкъ культурэм ифестивалэу Шъачэ иуниверситет щыкIуагъэм уасэ къыфишIызэ, ащ ипрограммэ зэрэгъэшIэгъоныгъэр, шIуагъэ къытынэу зэрэгъэпсыгъагъэр къыхигъэщыгъ. Университетым адыгэхэм ыкIи абхъазхэм ялIыкIо ныбжьыкIэу чIэсхэм тапэкIи зэпхыныгъэ зэдыряIэнэу зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ. Творческэ проектэу ахэм къагъэхьазырыхэрэр, кIэщакIо зыфэхъу­хэрэр пхырыщыгъэнхэмкIэ IэпыIэгъу афэхъунэу шапсыгъэхэм яобщественнэ парламент хьазыр.

НЫБЭ Анзор.