ЦIыф лIыбланэхэр зыдэс къуадж

Хы ШIуцIэ Iушъом щыIэ шапсыгъэ къуаджэхэм анахь инэу Агуй-Шапсыгъэ загъэпсыжьыгъэр илъэси 150-рэ зэрэхъурэр джырэблагъэ хигъэунэфыкIыгъ.

Мы псэупIэм ыцIэ изы Iахьэу Агуим къикIырэр непэ къызнэсыгъэм зэтыраIотыкIы, зым «цIыф лIыблан» еIо, адрэм «къушъхьэхэм ахэс къуадж» еIо, «Iэгум илъым фэдэу олъэгъу» къизгъэкIыхэрэми уарехьылIэ. ЕгъашIэм адыгэхэр зыдэсыгъэ къуаджэм ыцIэ мызэу, мытIоу зэблахъугъэми, апэ Агуй ыцIагъ, етIанэ Карповкэ хъугъагъэ, Куйбышевка ыцIэуи щытыгъ, етIанэ Агуй-Шапсыгъэ хъужьыгъэ, ащ дэсхэм ячIыгужъ шIу­лъэгъоу фыряIэр, яхабзэхэм шъхьэкIафэ зэрафашIырэр зэхъокIыгъэ хъугъэп.

Агуй лэжьэкIо къызэрыкIоу дэсхэми, заом иветеранхэми, къэралыгъо ыкIи общественнэ IофышIэшхоу, шIэныгъэлэжьэу, краеведэу, къэшъокIо ыкIи спортсмен цIэрыIоу, кIэлэегъа­джэу, врачэу, музыкантэу къы­дэкIыгъэхэми арэгушхо. Лъэпкъ зэфэшъхьафыбэ, нэбгырэ мини 2 фэдиз, непэ ащ щэпсэуми, адыгэхэм ятарихъ, ялъэпкъ хабзэхэм шъхьэкIафэу афашIырэр, хьакIэм хьалэлэу зэрэпэгъокIыхэрэр чIанагъэхэп.

— Агуй-Шапсыгъэ мыщ къэмытIысызэ, Кавказ заом ыпэкIэ, къоджи 8 щысыгъ, — къеIуатэ мыщ щыпсэоу, илъэсыбэ хъугъэу краеведением пылъ Алэлэ Хьасан. — Ахэр иныгъэхэп, зы лIакъо къытекIыгъэхэр ары адэсыгъэхэр. Абрэдж там, Шъэджэшъэ там, ЕкIошъэ там, Хъорэхъо там, Хъунэ там, Цушъхьэ­хьабл, ХэшIыкIэхьабл, Гъо­нэжьыкъохьабл ацIагъэхэр. ЗэрэхъурэмкIэ, шапсыгъэу апэ мыщ къэтIысыжьыгъагъэхэр Абрэджхэр, Шъэджа­шъэхэр, ЕкIуашъэхэр, Хъо­рэхъохэр, Хъунэхэр, Цушъхьэхэр, ХэшIыкIэхэр ыкIи Гъонэжьыкъохэр ары. Непэ къуаджэм дэсхэр ЕкIуашъэхэмрэ Хъунэ­хэмрэ. Илъэс пчъагъэкIэ узэкIэIэбэжьмэ Израиль къикIыгъагъэх къушъхьэ­хэр къэзыбгынэгъэгъэ Шъэджэшъэ лIакъом текIыгъэхэр. Абрэдж ыкIи ЧэтэшIэ лъэкъуацIэхэм непэ Адыгеим уащыIокIэ. Гъонэжьыкъохэм атекIыгъэхэр ащи исых, Тыр­куеми ибгъотэщтых. Гу­хэкIми, лIэкъуабэхэр щыIэжьхэп.

Агуй-Шапсыгъэ дэсхэр ыгъэгушIохэу хэхъоныгъэ инхэр ешIых. Гурыт еджапIэ, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ, культурэм зыщыпылъхэ ыкIи гъэпсэфыгъо уахътэр зыщагъэкIорэ Гупчэ дэтых, этнографическэ музей, мэщыт, почтэ, медпункт, Сбербанкым икъутамэ яIэх, спортым, творчествэм зыщыпылъыщтхэми щыкIэхэрэп. Общественнэ организациехэм, нахьыжъхэм я Совет, «Чылэ Хасэм», чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэ органхэм, лъэпкъ культурэм и Гупчэу «Шапсыгъ» зыфиIорэм чанэу Iоф ашIэ. Автомобиль гъогу дэгъу фашIыгъ, зэпхыныгъэм иамалхэр агъэфедэх, гъэстыныпхъэ шхъуантIэри къаIэкIэхьэ. ТIопсэ районыр зыпштэкIэ, социальнэ инфраструктурэр анахь зыщызэтегъэпсыхьагъэр Агуй-Шапсыгъ ары.

— Мыщ икъоджэдэсхэм Iоф адэпшIэныр псынкIэ ыкIи къины, — еIо Ныбыгъу псэупIэ коим ипащэу Артем Бересневым. — КъэзыгъэпсынкIэрэр цIыфэу дэсхэм пшъэрылъэу афэпшIырэр хэзыгъэ имыIэу агъэцэкIэным, ищыкIагъэмэ IэпыIэгъу хъунхэм, къыбгоуцонхэм зэрэфэхьазырхэм уицыхьэ зэрэтелъыр, сыд фэдэрэ Iофтхьабзи чанэу къызэрэхэлажьэхэрэр ары. Ныбджэгъу дэгъух, зэ­къошныгъэм уасэ фашIын алъэкIы. ГукIэгъу ахэлъ, хьакIэм хьалэлэу пэ­гъокIых. Къиныр къо­джэдэсхэм бэдэдэ пшъэ­рылъ къызэрэпфашIырэр, зыфаехэу къыраIотыкIырэр зэрэмымакIэр ары. ГущыIэу птыгъэм рыкIорэм лъэшэу къылъэплъэх, умыгъэцэкIэжьэуи къып­шIокIыщтхэп. НэмыкIэуи Iоф адэпшIэшъущтэп. Тинахьыжъхэм гущыIэу яптыгъэм уепцIыжьми хъуна?!

Непэ дунаим техъухьэрэр къыдалъыти, къуаджэм имэфэкI лъэшэу зырагъэушъомбгъугъэп. МэфэкI программэр кIако ашIыгъагъ, кIэлэцIыкIухэмрэ зихэ­хъогъухэмрэ дзюдомкIэ зэнэ­къокъугъэх, мэфэкI зэхахьэ ыкIи концерт щыIагъэх.

ТIопсэ районым, Шъачэ, Крас­нодар къарыкIыгъэ хьа­кIэхэр Iофтхьабзэхэм ахэлэжьагъэх, къоджэдэсхэм ямэфэкIкIэ къафэгушIуагъэх. Шапсыгъэхэм я Адыгэ Хасэ ипащэу КIакIыхъу Мэджыдэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Агуй-Шапсыгъэ июбилей пае къызщафэгушIорэ письмэм къафеджагъ.

Якъоджэ гупсэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм зиIахьышIу хэзылъхьагъэу ащ дэсхэри агъэ­шIуагъэх, щытхъу ыкIи рэзэныгъэ тхылъхэмкIэ къыхагъэщыгъэх.

Пстэумэ ауж концертэу щыIагъэм хэлэжьагъэх къэшъокIо ансамблэу «Зори Шапсугии», инструментальнэ ансамблэу «Современный Кавказ» зыфиIохэрэр, орэдыIохэу Нэгъуцу Зауррэ Сусаннэрэ, Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъар ыкIи Къэ­рэщэе-Щэрджэс республи­кэхэм язаслуженнэ артистэу Быщтэ Азамат, Адыгеим ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэсым язаслуженнэ артистэу, музыкантэу ЛIыбзыу Аслъан.

НЫБЭ Анзор.