Тарихъым исаугъэт хъугъэ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мые­къуапэ дэт унэхэм анахьыжъхэм ащы­щым, я ХIХ-рэ лIэшIэгъум ыкIэхэм адэжь Соловьев унагъом иунэу ашIыгъагъэм, непэ тарихъымрэ архитектурэмрэ ясаугъэтэу хъу­гъэм щыIагъ.

1894-рэ илъэсым къыщыу­благъэу докторэу Соловьев Василий Федор ыкъом иунагъо мыщ щыпсэущтыгъ. Ар къэлэ сымэджэщым ишIын кIэщакIо фэхъугъагъ, артист кружокым ирежиссерэу, Пушкиным ыцIэкIэ щыт унэм игъэпсын епхыгъэ Iофтхьабзэхэм анахь чанэу ахэ­лэжьагъэхэм ащыщыгъ, «Народнэ университеткIэ» заджэщтыгъэхэм изэхэщакIоу щытыгъ.

Ащ нэужым бэ темышIэу ышнахьыкIэу хирургэу Соловьев Алексей Федор ыкъори Мые­къуапэ щыпсэунэу къэкIожьыгъагъ. Илъэс 40-м ехъурэ Мые­къопэ къэлэ сымэджэщым ар щылэжьагъ ыкIи 1936-рэ илъэсым «IофшIэным и ЛIыхъужъ» зыфиIорэ цIэр къыфагъэшъо­шэгъагъ.

Къалэм ихэхъоныгъэрэ псауныгъэм икъэухъумэн изэхэщэнрэ зэшхэм яIахьышхо ха­шIыхьагъ. Мыекъопэ къэлэ сы­мэджэщыр зычIэт унэм ахэм афэгъэхьыгъэ шIэжь пхъэмбгъу къыщызэIуахыгъагъ. Илъэс къэс Мыекъуапэ щыпсэухэу общественнэ-политикэ щыIакIэм, гъэсэныгъэм, къалэм ихэхъоныгъэ зиIахьышхо хэзышIы­хьэхэрэм зэш Соловьевхэм ацIэкIэ щыт шIухьафтыныр афа­гъэшъуашэ. 1992-рэ илъэсым къыщыублагъэу нэбгырэ 88-мэ ар афагъэшъошагъ.

ЗэлъашIэрэ врачэу ыкIи общественнэ IофышIэшхоу, Ва­силий Соловьевым ипхъорэлъф ипхъорэлъфыжьэу Андрей Семеновым — Урысыем изаслуженнэ артист, композитор — а унэм къекIуалIэхэрэм къэбарэу лIакъом пылъыр, ахэм ятарихъ къафиIотагъ. Унэр зием непэ къызнэсыгъэм къафэнэгъэ пкъы­гъо зэфэшъхьафхэм — мебелым, тхылъхэм, медицинэ Iэмэ­псымэхэм, сурэтхэм, къалэм итарихъ къизыIотыкIырэ нэмыкI пкъыгъохэм хьакIэхэр нэ­Iуасэ афишIыгъэх.

Ащ нэужым Iанэм зэдыпэсхэу гукъэкIыжьхэр къызэфаIотагъэх ыкIи Iофыгъо заулэхэм анэ­сыгъэх. Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр, саугъэтхэм ыкIи культурнэ мэхьанэ зиIэ пкъыгъохэм якъэухъумэнкIэ Адыгэ Республикэм и ГъэIорышIапIэ ипащэу ЦIыпIынэ Рустем а зэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх. Тарихъ кIэныр къэухъумэгъэным, культурнэ-просветительскэ IофшIэным нахь хэщэгъэнхэм япхыгъэ Iофыгъохэм къащыуцугъэх. ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан республикэм и ЛIы­шъхьэ зэш Соловьевхэу Василийрэ Алексейрэ яшIэжь тапэкIи агъэлъэпIэным иIофыгъохэм, унагъом итарихъ тегъэпсы­хьэгъэ видеоматериалхэр гъэ­псыгъэнхэм, хъарзынэщ пкъыгъохэу къафэнагъэхэм яко­пиехэр агъэхьазырынхэм ыкIи нэ­мыкIэу зэшIохыгъэн фаехэмкIэ пшъэрылъхэр афишIыгъэх.

КъумпIыл Мурат архитектурэм исаугъэт къыпэIулъ чIыпIэм изэтегъэпсыхьан епхыгъэ пшъэрылъхэри афигъэуцугъэх. Илъэс къэс зэш Соловьевхэм ацIэкIэ щыт шIухьафтынэу сомэ мини 100 хъурэр аратызэ ашIынэу къалэм ипащэхэм ащ пшъэрылъ афишIыгъ.

«Непэ зекIохэм Мыекъуапэ нахь анаIэ къытырадзэ, къызщакIухьан алъэкIыщт гъогу зау­лэ щыIэ хъугъэ. ХьакIэхэми ежь республикэм щыпсэухэрэми ахэм ашIогъэшIэгъонэу анаIэ атырадзагъ. Къалэм итарихъ теплъэ зыпкъ игъэуцожьыгъэным ренэу Iоф дэтэшIэ. КъыткIэхъухьэхэрэм апае титарихъ, джащ фэдэу общественнэ Iофы­шIэшхохэу зэш Соловьевхэм афэдэхэм яшIэжь мыкIодыным тыдэлажьэ, сыда пIомэ тари­хъым изы Iахьэу ар щыт», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.
Андрей Семеновым чэзыур зынэсым зэлъашIэрэ ятэжъ пIа­шъэхэм яшIэжь хэмыкIокIэным пае Iофтхьабзэу зэрахьащтхэм тапэкIи ахэлэжьэным зэрэфэ­хьазырыр къыIуагъ. Соловьев зэш цIэрыIохэм япхъорэлъфхэм япхъорэлъфыжьхэм унэм изытет зыфэдагъэм диштэу шIыжьы­гъэным пае бэ зэшIуахыгъэр, а IофшIэныр джыри лъагъэ­кIуатэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.