Къыблэм ихэбзэгъэуцухэм язэIукI

Къыблэ-Урысые Парламент Ассоциацием (ЮРПА-м) ия ХХХVII-рэ Кон­ференциеу Адыгеим щыкIорэм хэлажьэхэрэм видеозэпхыныгъэ шIыкIэм тетэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат шIуфэс къарихыгъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ ипсалъэ къызэрэщыхигъэщы­гъэмкIэ, джырэ лъэхъаным пар­ламентыр хэбзэгъэуцу ыкIи политическэ къэралыгъо площадкэ шъхьаIэу щыт, апшъэрэ мэхьанэ ащ иI. Хэгъэгум зэхъо­кIыныгъэшIухэр фэшIыгъэнхэмкIэ шэпхъэ-правовой базэр ащ къеты, хэбзэгъэуцу къулыкъухэр анахь шIогъэ ин зиIэ амал­хэм ащыщхэу мэхъух социальнэ-экономикэ программэхэм язэшIохынкIэ, къэралыгъом общественнэ хэхъоныгъэу ышIы­щтым епхыгъэ гъогур гъэунэфыгъэнымкIэ, цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIы­гъэнымкIэ.

«Къыблэ-Урысые Парламент Ассоциацием къыгъэшъыпкъэ­жьыгъ обществэмрэ къэралыгъомрэ ящыкIагъэу ар зэрэ­щытыр, Урысыем и Къыблэ ишъолъырхэмкIэ анахь мэхьанэшхо зиIэ хэбзэгъэуцун Iофтхьабзэхэм атегущыIэгъэнымкIэ шIогъэшхо къэзытырэ лъэны­къоу хъугъэ», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат къызэрэ­хигъэщыгъэмкIэ, Ассоциацием Iоф зишIэрэ илъэсхэм къакIоцI политикэ мэхьанэ зиIэ хъугъэ­шIэгъабэ щыIагъ, хэгъэгуми, дунаими социальнэ-экономикэ зэхъокIыныгъэ инхэр афэхъу­гъэх. ЮРПА-м хэхьэрэ шъо­лъырхэм яхэбзэгъэуцухэм мэхьанэшхо зиIэ IофшIэн зэшIуа­хыгъ, стратегическэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ нахь къе­кIунэу щыт амалхэр къэгъотыгъэнхэмкIэ, законхэу цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным фытегъэ­псыхьагъэхэр штэгъэнхэмкIэ бэ агъэцэкIагъэр.

«Ассоциацием тегъэпсыхьагъэу шIуагъэ къэзытырэ зэдэлэжьэныгъэу азыфагу илъым диштэу хэбзэгъэуцунымкIэ политикэу пхыращырэми ифэмэ­-бжьымэшIу щыIэныгъэм къытырихьагъ, тиреспубликэ социальнэ ыкIи экономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, хэгъэгум и Пре­зи­дентэу Владимир Путиным къы­гъэуцугъэ пшъэрылъхэр зэ­шIохыгъэнхэмкIэ амалышIоу ар хъугъэ», — къыIуагъ Адыге­им и ЛIышъхьэ.

ИкIэухым КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ ЮРПА-м ия XXXVII-рэ Конференцие иIоф­шIэн фэ­хъугъэ кIэуххэм политикэ, экономикэ ыкIи социальнэ зэхъо­кIыныгъэхэр щыIэ­ныгъэм фэшIыгъэнхэмкIэ, Урысые Федерацием ишъолъырхэм япарламентхэм ыкIи япарламентариехэм азыфагу илъ зэдэ­лэжьэныгъэм зегъэушъомбгъугъэнымкIэ яшIуагъэ къызэрэ­кIощтым ицыхьэ зэрэтелъыр.

Адыгэ Республикэм и Къэра­лыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм ЮРПА-м и Конференцие тхьа­мэтагъор щызэрихьагъ. Ас­социацием хэтхэр хабзэм ифе­деральнэ къулыкъухэм къа-фэ­кIорэ джэпсэлъэ заулэхэм ахэ­плъагъэх. Ахэр зыфэгъэхьыгъэхэр лъэпкъ щынэгъончъа­гъэм, мобилизацием къыхиу­бытагъэхэм IэпыIэгъу ятыгъэным, хэдзынхэмкIэ фитыныгъэу щыIэхэм, сатыу зэфыщытыкIэ­хэм, общественнэ ыкIи поли-тикэ IофшIэным, бюджетым, хэбзэIахьхэм ыкIи угъоинхэм, предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ, псауныгъэм икъэу­хъумэн, зекIоным, гъэсэныгъэм, культурэм, чIыгулэжьыным, чIыопсым икъэухъумэн япхыгъэ Iофыгъохэр ары.

Ащ дакIоу парламентариехэм Адыгэ Республикэм и Къэ­ралыгъо Совет — Хасэм иинициативэ заулэмэ адырагъэ­штагъ. Ахэр зыфэгъэхьыгъэхэр Федеральнэ законэу «Товархэр, фэIо-фашIэхэр къызэрэзыIэкIагъахьэхэрэм, къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэныкъоныгъэхэм япхыгъэ контрактнэ системэм яхьылIагъ» зыфиIорэм зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэр, Урысые Федерацием и Бюджет кодекс, Урысые Федерацием къэлэгъэ­псынымкIэ и Кодекс, хэбзэгъэу­цу акт заулэмэ, шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ чIы­пIэхэм зэфалъэгъу­жьын фэе расчетхэм, джащ фэдэу ны мылъкур агъэфедэзэ цIыфхэм зычIэсыщтхэ унэхэр къызIэкIагъэхьанхэм иамал щы­Iэныгъэм щыпхырыщыгъэнымкIэ уплъэкIун IофшIэныр зэрэзэхэщагъэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэр ары.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр А. Гусевым ты­ри­хыгъэх.