Ипчъэхэр къафызэIуихыщтых

ШэкIогъум и 25-м сыхьатыр 1-м Адыгэ къэралыгъо университетым ипчъэхэр мы апшъэрэ еджа­пIэм чIахьэхэ зышIоигъохэм къафызэIуихыщтых. Ар еджапIэм хабзэ щыхъугъэу, илъэс къэс кIэлэеджа­кIохэр, ахэм янэ-ятэхэр къырегъэблагъэх.

Апшъэрэ еджапIэм ичIэхьан епхыгъэу кIэу къыхэхьащтхэм, чIахьэхэ зыхъукIэ ушэтынэу атыщтхэм, апшъэ­рэ еджапIэм къытырэ сэнэхьатхэм, къычIэкIыхэрэм Iоф зыщашIэн алъэкIыщтым, стипендиехэм ыкIи нэмыкIхэм атегущыIэщтых. Ащ ыуж университетым ихьакIэхэр факультетхэм нэIуасэ афашIыщтых, сэнэ­хьатэу къыхахыщтым епхыгъэ къэбархэм ащагъэгъо­зэщтых.