Аслъан ипщынэ егъэжъынчы

ЗэлъашIэрэ пщынаоу, компози­торэу ЛIыбзыу Аслъан ипчы­хьэзэхахьэхэр тыгъэгъазэм и 6 — 7-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIощтых.

— Концертым артистэу хэлэжьэщтыр макIэп, искусствэр зыгу рихьыхэрэр дгъэгушIохэ тшIоигъу, — къытиIуагъ Адыгэ ­Республикэм, Къэрэщэе-Щэрджэсым яза­служеннэ артистэу ЛIыбзыу Аслъан.

— АцIэхэр къемыIощтми купхэм тащыгъэгъуазэба?

— Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние иоркестрэ имузыкантхэр, ­лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ащыщ музыкантхэр, рес­публикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэм щеджэхэрэр, нэмыкIхэри хэлэжьэщтых. Адыгэ Рес­публикэм инароднэ артисткэу Нэхэе Тэмарэ ыгъэсэрэ орэдыIо ныбжьыкIэхэр сигуапэу зэхахьэм къезгъэблэгъагъэх.

— НыбжьыкIэ сэнаущхэм заушэтынымкIэ ащ фэдэ зэхахьэхэр зыгъэсапIэ афэхъух.

— ЗэкIэ концертым хэлэжьэщтхэр артист мыхъунхэкIи пшIэхэщтэп. Концертым зыфагъэхьазырзэ гуетыныгъэу къызыхагъафэрэр щыIэныгъэм шIукIэ къыщятэжьыщтэу сэлъытэ.

— Адыгэмэ зэраIоу, шIэныгъэ лые­рэ сэнэхьат лыерэ щыIэп.

— Музыкантхэр, ныбжьыкIэхэр зэIукIэщтых. Адыгэ мэкъамэхэр, лъэпкъхэм яискусствэ ащызэлъашIэрэ орэдхэр, кIэу аусыгъэхэр пчыхьэзэхахьэхэм ащызэхахыщтых. Концертхэр шIукIэ цIыфхэм агу къинэжьыщтых. НыбжьыкIэхэр сэнэхьатэу къыхахыщтым нахь куоу егупшысэщтых.

Тарихъым инэкIубгъохэр

— Пчыхьэзэхахьэм ипроект сыда лъапсэ фэхъугъэр?

— Лъэпкъ искусствэм хэпшIыкIэу зеушъом­бгъу. Адыгеим икомпозиторхэу КIубэ Щэбан, Натхъо Джанхъот, нэмыкIхэм аусыгъэхэм ядгъэдэIущтых. МэщбэшIэ Исхьакъ, КъумпIыл Къадырбэч, ЯхъулIэ Сэфэр, Жэнэ Къы­рымызэ, фэшъхьафхэм ягущыIэхэм атехыгъэ орэдхэр дунаим щэIух. «Ислъамыем» ихудо­жественнэ пащэу, композиторэу Нэхэе Ас­лъан ансамблэм пае зэригъэфэгъэ произве­дениехэр IэкIыб къэралхэм ащашIэх. Тиконцерт дгъэхьазырзэ, адыгэ музыкальнэ искусствэм ихэхъоныгъэхэр къыдэтлъытагъэх.

— Щысэ къэпхьы тшIоигъу.

— Адыгэ мэкъамэхэр пщынэмкIэ, нэ­мыкI Iэмэ-псымэхэмкIэ къедгъаIохэ зыхъукIэ, хабзэу иIэхэр тэгъэфедэх. Академическэ музыкэм хэушъхьафыкIыгъэ екIолIакIэ фэтэшIы. Ащ нэмыкIэу лъэпкъ музыкальнэ искусствэр дунаим зэрэщашIэрэр къыдэт­лъытэзэ, екIолIэкIэ хэхыгъэу фэтшIырэр кон­цертым къыщыдгъэлъэгъощт. Ижъырэ орэд­хэр нахь гъэкIэжьыгъэхэу, непэрэ мафэм диштэхэу лъэпкъ зэфэшъхьафхэм зэхядгъэхы тшIоигъу.

— Аслъан, Урысыем ишъолъырхэм, Тыркуем, США-м, Германием, Израиль, Иорданием, Зэхэт Араб Эми­ратхэм, нэмыкIхэм уащыIагъ, уипщынэ ымакъэ зэхябгъэхыгъ. ­Уигухэлъ благъэхэр къытаIоба?

— Тыдэ сыкIуагъэми, адыгэ музыкальнэ искусствэр згъэжъынчы сшIоигъу. Культурэм лъэпкъхэр зэрэзэфищэхэрэр, цIыфыр зэрипIурэр, мамыр щыIакIэр нахь дахэ зэришIырэр сисэнэхьат къыщызгъэлъагъо сшIоигъу. ШэкIогъум и 23-м Адыгэ Рес­публикэм исурэт къэгъэлъэгъуапIэ ситворчествэ ехьылIэгъэ пчыхьэзэхахьэр щыкIощт. Искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр къесэгъэблагъэх, згъэгушIохэ сшIоигъу.

— Уимурадхэр Тхьэм къыбдегъэ­хъух.

— Тхьауегъэпсэу.