Адыгеим щыщ врач куп Геническэ районым щыI

Херсон хэкумкIэ Геническэ районым исхэм IэпыIэгъоу аритырэр Адыгеим къызэтыригъэуцорэп. АР-м и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат япащэу ащ фэдэ Iофтхьабзэхэр агъэцакIэх. «Единэ Россием» ишъолъыр къутам ары ахэм язэдегъэштэн фэгъэзагъэр.

КIэлэеджакIохэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ачIэс сабыйхэмрэ медицинэ уплъэкIунхэр язышIылIэщт бригадэр Геническэ районым кIуагъэ.

Педиатрическэ бригадэм хэхьэх врачи 7 (педиатр, хирург, невролог, УЗИ-мкIэ врач, психиатр), медицинэ психологыр, гурыт медицинэ IофышIи 4.

Медицинэ IофышIэхэм транспорти ящыкIэгъэ оборудованиери (УЗИ-р, электрокардиографиемкIэ аппаратыр, нэмыкI пкъыгъохэр) яIэх.

Адыгеим испециалистхэм Геническэ районым игурыт еджапIэхэмрэ икIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ зэрагъэцэкIэжьыгъэхэр, спорт Iэмэ-псымэхэр къызэращэфыгъэр, кIэлэцIыкIу джэгупIэхэр зэрагъэпсыгъэр, транспорт, инженер инфраструктурэм ипсэуалъэхэр зыпкъ зэрэрагъэуцожьыгъэр шъугу къэтэгъэкIыжьы. Адыгеим имедикхэм Геническэ районым исхэр диспансеризацием къыхырагъэубытагъэх, ящыкIэгъэ IэпыIэгъур цIыфхэм арагъэгъотыгъ. Геническэ районым щыщ кIэлэцIыкIу 400-м ехъумэ ыкIи Донбасс къикIыгъэ кIэлэцIыкIуи 100-мэ тиреспубликэ зыщагъэпсэфыгъ. Iоныгъом и 1-м ехъулIэу Геническэ районым игурыт еджапIэхэм яапэрэ классхэм арыхьагъэхэм шIухьафтынхэр афашIыгъэх. ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер заублагъэм къыщегъэжьагъэу Адыгеим шIушIэ IэпыIэгъоу тонн 200-м ехъу Геническэ районым аригъэщагъ.

Мобилизацием къыхиубытагъэхэм, гуфакIохэм, контрактникхэм ыкIи ахэм яунагъохэм атегъэпсыхьэгъэ Iоф гъэнэфагъэхэр Адыгеим щызэрахьэх. Респуб­ликэ ахъщэ IэпыIэгъур пстэуми къаIукIагъ. Дзэ комиссариатым изаявкэхэмкIэ хьылъэхэр зэрагъэуIух. Адыгеим лъэпкъ IэшIагъэхэмкIэ и Ассоциацие, АР-м ис бзылъфыгъэхэм я Союз, колледжхэмрэ апшъэрэ еджапIэхэмрэ ястудентхэм ощхыр зыпхырымыкIырэ плащхэр, дзэ къулыкъушIэхэр зыщычъыехэрэ дзыохэр адых. Мобилизацием къыхиубытэгъэ унагъохэм IэпыIэгъу афэхъух. Ахэм якIэлэцIыкIухэр ыпкIэ хэмы­лъэу гурыт еджапIэхэми колледжхэми ащагъашхэх, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм кIорэ сабыйхэм яфэIо-фашIэхэм атефэрэ уасэр ны-тыхэм арагъэтырэп.