IофшIэныр зэпагъэурэп

Республикэм исхэу мобилизацием къыхиубытагъэхэм, хэушъхьафы­кIы­гъэ дзэ операциер зыщыкIорэ чIыпIэм щыIэ тичIыпIэгъухэм ящыкIэ­гъэ IэпыIэгъур ягъэгъотыгъэнымкIэ Адыгеим Iофхэр щылъагъэкIуатэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэ­рылъ зэрафишIыгъэм тетэу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ, идепутатхэм, АР-м и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэ, илIыкIохэм, IофышIэ купхэм язэхэсыгъо муниципалитетхэм ащызэхащэх.

Республикэм иведомствэ­хэмрэ ипсэупIэхэмрэ япащэ­хэм бизнесменхэм адыряIэ зэIукIэхэм мобилизацием къыхиубытагъэхэм закъызэрафа­гъэзэрэ тхылъ пэпчъ икъоу ащызэхафы.

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм яуна­гъохэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ, зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъу аIэкIэгъэхьэ­гъэнымкIэ ищыкIэгъэ амалхэр республикэм щызэрахьагъэх. Социальнэ газификацием ипрограммэ диштэу дзэ къулыкъу­шIэхэм яунагъохэр субсидие зэратыщтхэу фэгъэкIотэныгъэ зиIэхэм ахагъэхьагъэх. Дзэ къулы­къушIэхэм якIэлэцIыкIухэм зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъу аIэкIэгъэхьэгъэным епхыгъэ Iо­фыгъоми дэлажьэх.

Партиеу «Единэ Россиемрэ» республикэ штабэу «МыВместе» зыфиIорэмрэ кIэщакIо зэрэфэ­хъугъэхэм тетэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зыщыкIорэ чIыпIэми, Херсон хэкумкIэ Геническэ районми гъомылапхъэхэр, рациехэр, щыгъын фабэхэр, автомобиль щэрэхъ хьашъохэр ыкIи нэмыкI пкъыгъохэр зыхэхьэрэ шIушIэ Iэпы­Iэгъур аIэкIагъахьэ.

«ХэзгъэунэфыкIы сшIоигъу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэм яшIуагъэкIэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм транспорт хэбзэ-Iахь амытыным ехьылIэгъэ закон республикэм зэрэщашта­гъэр. Анахь пшъэрылъ шъхьа­Iэхэм ащыщ дзэ къулыкъушIэ­хэмрэ ахэм яунагъохэмрэ яIо­фыгъохэр псынкIэу зэшIо­хыгъэнхэр. Ти Хэгъэгу къэзыухъумэхэрэм лъэ­ныкъо пстэумкIи IэпыIэгъу ягъэ­гъотыгъэным непэ мэхьанэшхо иI!» — къаритхагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ социальнэ хъы­тыухэм.