ТекIоныгъэр къыдихыгъ

Адыгэ къэралыгъо университетым филологиемкIэ ифакультет ия 4-рэ курс щеджэрэ Алина Хайловар Къыблэ Федеральнэ шъолъырым и Медиафорумэу «PROмедиа» хэлэжьагъ ыкIи ащ иуцугъоу «Лучшая SMM-стратегия» зыфиIорэмкIэ текIоныгъэр къыдихыгъ.


Iофтхьабзэр шэкIогъум и 9-м къыщегъэжьагъэу и 13-м нэс Пшызэ къэралыгъо университетым щыкIуагъ. ЗэкIэмкIи сэнаущыгъэ зыхэлъ студенти 150-рэ ащ хэлэжьагъ, Къыблэ федеральнэ шъолъырым ит апшъэрэ еджэпIэ 20-мэ ахэр къарыкIыгъэх.

Адыгэ къэралыгъо университетым истудент 14 форумым хэлэжьагъ. Алина Хайловам иIофшIэн анахь дэгъоу алъытагъ.