Сэнэхьат зэфэшъхьафхэм нэIуасэ афэхъугъэх

Шъолъыр проектэу «Успех каждого ребенка» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ «Билет в будущее» зыфиIорэ Iофтхьабзэр республикэм чанэу щызэхащэ. 2022-рэ илъэсым мыщ ифедеральнэ оператор хъугъэ Гуманитар проектхэмкIэ Фондыр.

АдыгеимкIэ еджэпIэ 40-м ехъу проектым хэлажьэ. Ахэм ащеджэрэ нэбгырэ 500 фэдизыр сэнэхьат 35-мэ нэIуасэ афэхъу­щтых.

Республикэм ит апшъэрэ ыкIи гурыт сэнэхьат зыщарагъэгъотырэ еджапIэхэм зэзэгъыныгъэ­хэр зэдашIыгъэу Iофтхьабзэхэр зэхащэх.

Чъэпыогъум ыкIи шышъхьэIу мазэхэм Мыекъопэ районым ит гъэсэныгъэм иучреждениехэу N 2-м, N 4-м, N 6-м, N 9-м, Тэхъутэмыкъое районымкIэ гурыт еджапIэу N 15-м, Теуцожь районымкIэ гурыт еджапIэу N 1-м ащеджэхэрэр сэнэхьатхэу «Криминалист», «Технолог пищевого производства», «Пожарный», «Программист» зыфиIо­хэрэм нэIуасэ афэхъугъэх ыкIи аушэтыгъэх.

Хэлажьэхэрэм шIошIэу яIэр:

Тимур Рахимов, Мыекъопэ районым ит гъэсэныгъэм иучреждениеу N 2-м ия 7-рэ класс щеджэ:

— Непэ сэнэхьатэу «Криминалист» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ зысыушэтыгъ. Ар сшIогъэшIэ­гъон хъугъэ ыкIи еджапIэр къызысыухыкIэ мыщ зыфэзгъэ­зэнэу сегупшысэ. Проектым сэнэхьатхэр игъэкIотыгъэу зэ­рэти­гъа­шIэрэмкIэ тыфэраз.

София Назаренко, Тэхъутэмыкъое районым ит гурыт еджа­пIэу N 15-м ия 8-рэ класс щеджэ:

— Сэнэхьатэу «Технолог пищевого производства» зыфиIорэр зэрэгъэшIэгъоныр ыкIи джырэкIэ нахь ящыкIагъэхэм зэрэхахьэрэр къызгурыIуагъ. Псы IэшIу зэфэшъхьафхэм якъы­дэгъэкIынкIэ шIыкIэу щыIэхэр къытагъэлъэгъугъэх ыкIи ахэм яIэшIугъэ тагъэушэтыгъ. «Билет в будущее» зыфиIорэ проектым ишIуагъэкIэ Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонхэм тахэлажьэ.
Мы проектым хэлэжьэрэ ныбжьыкIэхэм ящыIэныгъэ зэрапхыщт сэнэхьатым икъыхэхын нахь IэшIэх афэхъу, гухэлъэу яIэхэр къадегъэхъух.

КIэлэеджакIохэм ямызакъоу нэмыкIхэри проектым хэлэжьэнхэ амал яI. АщкIэ сайтэу «bvbinfo.ru.» зыфиIорэм зыщатхын фае.

ДЕЛЭКЪО Анет.