Мы илъэсым ыкIэ нэс

Адыгеим и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат Крас­но­гвардейскэ къоджэ псэу­пIэм щыIагъ, инфраструктурэмрэ социальнэ псэуа­лъэхэм­рэ яшIынкIэ ыкIи ягъэцэкIэжьынкIэ лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ зэшIохыгъэ зэрэхъухэрэр ыуплъэкIугъ.

ЗэкIэ рахъухьэгъэ IофшIэнхэр пIа­лъэу агъэнэфагъэхэм яхъулIэу агъэцэ­кIэщтых. Мы илъэсым ыкIэм нэс псауныгъэм икъэухъумэнрэ физкультурэмрэ япхыгъэ комплексыр селоу Красногвардейскэм къыщызэIуахыщт, культурэм икъоджэ Унэ Адэмые Iоф щишIэу ригъэжьэжьыщт, общественнэ чIыпIэхэмрэ гъогухэмрэ нахь зэтырагъэ­псыхьащтых. Адыгеим и ЛIышъхьэ а псэуалъэхэм язытет къыплъыхьэ зэ­хъум къоджэдэсхэм ящыIакIэ нахь Iэрыфэгъу хъунымкIэ амалхэу арагъэгъотыхэрэм ынаIэ атыридзагъ. Лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ яамалхэр нахь игъэкIотыгъэу ащ пае рес­публикэм къыщызы­фагъэфедэх.

Лъэпкъ проектэу «Демографием» ишIуагъэкIэ селоу Красногвардейскэм физкультурэ-спорт комплексыкIэ къыдэуцуагъ. Квадрат метрэ 2200-рэ хъурэ унэм джэгупIэ зал, нэбгырэ 220-мэ ателъытэгъэ трибунэхэр, тренажернэ зал, зытIэкIыпIэхэр, зыгъэпскIыпIэхэр, административнэ унэхэр хэтых. Илъэсэу икIыгъэм лъэпкъ проектэу «Демографием» къыдыхэлъытагъэу федеральнэ проектэу «Спорт — норма жизни» зыфи­Iорэм диштэу мы псэупIэм щызэтырагъэпсы­хьагъ стадионэу «Олимпыр». Къэралыгъо программэу «Культурэм хэ­хъоныгъэ егъэшIыгъэныр» зыфиIорэм диштэу ис­кусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджа­пIэр агъэцэкIэжьыгъ, ащ ыпэкIэ культурэм ирайон Унэ игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр рашIылIагъэх, паркри нахь зэтырагъэпсыхьагъ.

Ащ нэмыкIэу мы илъэсым район гупчэм ветеринар участкэр зычIэтыщт унакIэ щагъэпсыгъ. ЧIыгулэжьхэм грант IэпыIэгъоу арагъэгъотырэм къы­дыхэлъытагъэу чъыгхатэ­хэм чанэу ахагъахъо, хъызмэтшIапIэхэр цумпэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ялэжьын ыуж ихьагъэх.

Къуаджэу Адэмые ­лъэпкъ проектэу «Культурэм» диштэу апэрэу гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр культурэм и Унэ рашIы­лIагъэх. Нафэу зэрэщытымкIэ, ар 1959-рэ илъэсым ашIыгъагъ. Гъэцэ­кIэжьын IофшIэнхэр зэ­рэкIохэрэм Адыгеим и ЛIышъхьэ зыщигъэгъозагъ. Мыщ иинженер коммуникациехэр зэкIэ зэблахъугъэх, шъхьаныгъупчъэхэр, пчъэхэр, джэхашъохэр агъэкIэжьыгъэх, унэкIоцI IофшIэнхэр зэшIуахыгъэх, унэ гупэр зэтырагъэпсы­хьагъ. А IофшIэнхэм сомэ миллион 23-м ехъу апэ­Iухьагъ.

Къихьащт мазэм культурэм и Унэу агъэкIэжьыгъэм ипчъэхэр къоджэ­дэсхэм къафызэIуихыщтых ыкIи творческэ IофшIэныр лъагъэкIотэн амал ахэм яIэ хъущт. Ныбжь зэфэшъхьаф зиIэхэм апае кружокхэр ащ щызэха­щэщтых, щыIэкIэ-псэукIэ тэрэзыр зыфэдэн фаер алъэгъэIэсыгъэным, яхэгъэгу агъэлъапIэу ныб­жьыкIэхэр пIугъэнхэм ыкIи нэмыкIхэм лъэшэу анаIэ щатырагъэтыщт.

«ЦIыфхэм ятворческэ амалхэр къызэIуахын­хэмкIэ, зыфэдэ къэмы­хъугъэ культурнэ кIэн баеу тиIэр къэтыухъумэнымкIэ ищыкIагъэр зэкIэ дгъэцэкIэщт», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: 2017-рэ илъэсым къыщыублагъэу 2022-рэ илъэсым нэс культурэм иунэ 45-рэ агъэцэкIэжьыгъ, кIэу 9 ашIыгъ, Адыгэкъалэ дэт музеир агъэцэкIэжьыгъ, АР-м и Лъэпкъ музей зэтырагъэпсыхьагъ, ис­кусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджэпIэ 21-м щыщэу 7-р агъэцэкIэжьыгъ, джыри ащ фэдэ еджэпIитIумэ язэ­тегъэпсыхьан макIо, модельнэ тхылъеджэпIэ 12 къызэIуахыгъ, Пушкиным ыцIэкIэ щыт унэр, сурэткъэгъэлъэгъопIэ галереер, культурэмкIэ Лъэпкъ гупчэр, искусствэхэмкIэ колледжыр агъэцэкIэжьыгъэх, а учреждениехэр мылъку-техникэ лъэны­къомкIэ зэтырагъэпсыхьэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ анаIэ тыраригъэдзагъ социальнэ псэуалъэхэм язэтегъэпсыхьанрэ ахэм къапэIулъ чIыпIэхэм ягъэ­кIэрэкIэнрэ. А пшъэры­лъыр зэшIохыгъэ хъуным пае республикэр лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ ахэла­жьэ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ Адэмые зыщэIэм а IофшIэнхэм афэхъурэ кIэуххэр зы­фэ­дэхэр ыуплъэкIугъ. «Къуа­джэхэм зэдиштэу хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэ къэралыгъо программэм диштэу ки­лометритIу зикIыхьэгъэ ­гъогум ишIын аухы, ащ псырыкIуапIэхэр ыкIи нэмыкIхэр къыдыхэлъыта­гъэх, урамхэм якъэгъэ­нэфын епхыгъэ IофшIэнхэри макIох.

Ащ нэмыкIэу респуб­ликэм и ЛIышъхьэ къуа­джэу Адэмые дэт мэщытым щыIагъ. Мы чIыпIэм щыпсэурэ меценатым ишIуагъэкIэ унэм игъэкIотын гъэцэкIэжьынхэу щаублагъэхэр ыкIэм фэкIох. Унашъхьэр, шъхьаныгъуп­чъэхэр, пчъэхэр, унэм игъэфэбэнрэ псыр IэкIэгъэхьэгъэнымрэ япхыгъэ системэхэр зэкIэ зэ­бла­хъугъахэх. Унэ гупэри агъэ­кIэжьыгъ, унэкIоцI Iоф­шIэнхэр ыкIэм фэкIох, мэщытым къыпэIулъ чIыпIэр зэтырагъэпсыхьагъ. Мы илъэсым ыкIэм нэс IофшIэнхэр зэкIэ аухынхэу щыт. Адыгеим и ЛIы­шъхьэ меценатым зэрэфэразэр къыхигъэщыгъ ыкIи цIыфхэм ягушъхьэлэжь баиныгъэ зыкъегъэIэты­гъэнымкIэ ащ фэдэ шIушIэ IофшIэным мэхьанэшхо зэриIэр къыIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.