КъэцмаркIор къыхихыгъ

Лъэпкъ проектэу «ЕзгъэжьэгъэкIэ фермер» зыфиIорэм амалэу къытыхэрэр Кощхьэблэ районым дэгъоу щагъэфедэ. Фермерхэм хъызмэтшIапIэхэр зэхащэнхэм ыкIи IэпыIэгъу афэхъуным район администрацием ренэу ынаIэ атырегъэты. Грантэу «Агростартап» зыфиIорэр предпринимательхэм къыдахы.

Ахэм ащыщ ЛIуп Артур. Ащ чIыгу гектари 5,5-рэ егъэлажьэ. Мэкъумэщ хъызмэт зэхэзыщэ­хэрэм хабзэр къызэрадэIэпы­Iэрэр зешIэм ар къызфигъэфе­дэнэу рихъухьагъ. Районым мэкъу-мэщымкIэ и ГъэIорышIапIэ, гупчэу «Мой бизнесым» иIофышIэхэр къыдэIэпыIэхэзэ тхылъэу ищыкIэгъэщтхэмрэ бизнес-планымрэ ыгъэхьазы­рыгъэх.

Грантыр къыдихыгъ, сомэ миллионрэ мин 780-рэ къыратыгъ. Ащ ежь иахъщи хигъа­хъуи, къэцмэркIо лъэпкъэу ежевикэр къыгъэкIынэу ыуж ихьагъ.

Артур къызэриIорэмкIэ, мыр зы чIыпIэм илъэс 15 – 20-рэ къыщэкIы. Куандэхэм къапыкIэрэ къэцмаркIор IэшIу ыкIи Iэзэгъу. Ежьым лъэпкъ зэфэшъхьафитф къыхихыгъ, тапэкIи а пчъагъэм хигъэхъон игухэлъ.

Ежевикэм дэгъоу удэлажьэу, ищыкIэгъэ пстэур зебгъэгъотыкIэ, илъэситIу-щыкIэ лэжьыгъэ къытэу зэрэригъэжьэщтыр Артур къыIуагъ.