КъызэIуахыжьыщт

Мыекъуапэ къыхиубытэрэ станицэу Ханскэм дэт искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу N 5-м игъэкIэжьын лъагъэкIуатэ.

IофшIэнхэм сомэ миллион 85-рэ апэIуагъэхьащт, ар лъэпкъ проектэу «Культура» зыфиIорэм къыдыхэлъы­тагъ.

ЕджапIэр къызызэIуахыгъэр илъэс 40 хъугъэ. Ащ кIэлэцIыкIу 200-мэ зыщагъасэ, щеджэх. Отделение зэфэшъхьафиплIымэ Iоф ашIэ, ахэм фортепианэм къез­гъэIощтхэр, хорым орэд къыщызыIощтхэр, оркестрэм хэтыщтхэр, лъэпкъ культурэр зикIасэхэр щырагъаджэх.

ЕджапIэм идиректорэу Елена Пугачевам къызэриIуа­гъэмкIэ, гъэцэкIэжьын ыкIи гъэкIэжьын IофшIэнхэр тыгъэгъазэм ыкIэм нэс аухынхэшъ, еджапIэм ипчъэхэр къызэIуахыжьынхэм щэгугъых.

Ащ ишIуагъэкIэ щеджэхэрэм япчъагъэ нэбгырэ 250-м нэсыщт.