Къушъхьэм къыгоугъ

Кавказ заповедникым икордонэу «Бабук-Аул» зыфиIорэм уезыщэлIэрэ гъогум мыжъо-етIэ зэхэлъэу къушъхьэм къехы­гъэр къытеуагъ. Ащ фэдэ хъугъэ-шIагъэхэр нахьыбэу къызыхъухэрэр бжыхьэм къыщыублагъэу гъатхэм ыкIэм нэс.

ИжъыкIэ псыхъом ынэпкъ зандэ гъогур щыпхыратхъугъагъ, къушъ­хьэм щыхаупкIыгъагъ. Зы бгъумкIэ къушъхьэ лъагэр къышъ­хьа­щыт, адырэмкIэ псыхьаргъуа­нэм куоу зыщеIуантIэ. Гъэмафэм мы чIыпIэр дэхэ дэд. ПсэупIэм уре­кIолIэнэу нэмыкI гъогу щыIэп.

Къеохыгъэ къушъхьэ къутафэхэр мэфиплIэ Iуащыгъэх. Заповедникым икъэралыгъо инспекторхэм хэушъхьафыкIыгъэ техникэр агъэ­федагъ. КъызэраIуа­гъэмкIэ, Iуащыгъэ шIоир кубометрэ 300 фэдиз мэхъу.

Заповедникым иIофышIэхэр гъогум иукъэбзыжьын чанэу хэлэжьагъэх. Гъогур агъэкъэбзэ­жьыгъ, транспортри тырагъэхьа­жьыгъ.