Яунагъохэм къафэмыгумэкIынхэу

Адыгеим щыщхэу мобилизацием хэфагъэхэм ыкIи ахэм яунагъохэм IэпыIэгъу афэхъугъэным иIофыгъохэр республикэм чанэу щызэшIуахых.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мы Iофыгъом ежь ышъхьэ­кIэ лъэплъэ, ащ иунашъо­кIэ муниципальнэ псэупIэхэм япащэхэм гъэлъэшыгъэу анаIэ атет унагъохэу зикIалэхэр дзэм щыIэхэм.

Мы уахътэм ехъулIэу социальнэ къулыкъухэм зэкIэми ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ унагъохэу гумэкIыгъо зиIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ кIэупчIэнхэр зэхащагъэх. Ащ нэмыкIэу, мобилизацием хэфагъэхэм ыкIи гуфитхэм якIэлэцIыкIухэу еджапIэхэм ачIэсхэм ыпкIэ хэмылъэу шхыныгъохэр аIэкIагъахьэх, ны-тыхэм кIэлэцIыкIу IыгъыпкIэр атырэп.

Дзэм щыIэ кIалэхэм яунагъо­хэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ IофшIэкIо купэу Теуцожь районым щызэхащагъэм иIоф­шIэнкIэ пшъэдэкIыжь зыхьырэ ХьэдэгъэлIэ Марыет зыIудгъэ­кIагъ. Ар муниципальнэ псэупIэу «Теуцожь район» зыфиIорэм ипащэ социальнэ IофыгъохэмкIэ игуадз.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, хэу­шъхьафыкIыгъэ дзэ операцием къулыкъу щахьынэу Теуцожь районым нэбгырэ 37-рэ икIыгъ. Ахэм ащыщэу 21-р мобилизацием хэфагъэх, 16-р зэзэгъыныгъэкIэ кIуагъэ.

— Мобилизацием къыхиубытагъэхэм ыкIи зэзэгъыныгъэкIэ къулыкъу зыхьыхэрэм яунагъо­хэм IэпыIэгъу ятыгъэным дэлэжьэрэ IофшIэкIо купэу рай­оным щызэхащагъэм къоджэ псэупIэхэм япащэхэр, зэкIэ социальнэ къулыкъухэм ялIыкIохэр хэхьагъэх, — къеIуатэ ХьэдэгъэлIэ Марыет. — Ащ имызакъоу, Урысые волонтер штабэу «ЗэкIэми тызэгъус» зыфиIорэм районым чанэу Iоф щешIэ. Мыхэр унагъо пэпчъ IэпыIэгъоу ищыкIагъэм къып­къырыкIыхэзэ, социальнэ паспортхэр зэхагъэуцуагъэх. А паспортхэм унагъохэм афэгъэ­хьыгъэ къэбархэр, ящыкIагъэхэр арытхагъэх.

Мы уахътэм ехъулIэу КЦСОН-м иIофышIэхэр, волонтерхэр, къоджэ псэупIэхэм япащэхэр зэгъусэхэу унэгъо 32-рэ къакIухьагъ, Iофыгъоу зыгъэгумэкIыхэрэр зэкIэ къатхыгъэх.

Джащ фэдэу 2022-рэ илъэсым шэкIогъум и 16-м ехъулIэу Теуцожь районым икIыгъэхэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм яунагъохэм яIофыгъохэу зэшIуахыгъэхэм ащыщхэм ХьэдэгъэлIэ Марыет ягугъу къышIыгъ. Ахэр: псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ фэIо-фашIэхэм апкIэ игъом зэрамытыгъэмкIэ чIыфэ зытелъ унэгъуи 6-мэ афагъэгъугъ, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ясабыйхэр зэращаIыгъхэм пае ны-тыхэм ахъщэ аIамыхынэу унэгъуи 2-мэ афагъэпсыгъ, еджапIэхэм ачIэс нэбгыри 6-р тIогъогогъо ыпкIэ хэмылъэу агъэшхэнэу ашIыгъ; гъомылэпхъэ Iалъмэкъхэр шIу­шIэ IэпыIэгъоу унэгъо 32-мэ аратыгъ. Пхъэ зэпыхыжьыгъэ зищыкIэгъэ унэгъуитIумэ аIэкIагъэхьагъ, унэгъуиплIымэ яха­тэхэр афажъуагъэх, сымэджэ щылъхэр зиIэхэм ящыкIэгъэ пкъыгъохэр афащэфыгъэх. Мобилизованнэхэм ащыщ ящэнэрэ сабыир къызыфэхъум, къырагъэгъэзэжьыным пае итхылъхэр агъэхьазырхи, республикэ комиссием щыхэплъэнхэу агъэхьыгъэх.

— АР-м и ЛIышъхьэ къыгъэ­нэфэгъэ пшъэрылъхэр зэрэт­фэлъэкIэу Теуцожь районым щытэгъэцакIэх, — хигъэунэфыкIыгъ ХьэдэгъэлIэ Марыет. —Унагъохэм яфэIо-фашIэхэм ямызакъоу, районым икIыгъэхэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм щыIэны­гъэм анахь щагъэфедэрэ пкъыгъохэр къафэтщэфыгъэх. Хабзэм мыхэр къаримытхэу щытэп, ау ахэр лые хъурэп. Ащ хэхьэх гъомылапхъэхэу бэрэ щылъыщтхэр, чIэгъчIэлъхэр, ощхым щызыухъу­мэщтхэр, зызэратхьакIыхэрэр, медицинэ аптечкэхэр ыкIи нэмыкIхэр.

ТигущыIэгъу къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием щыIэхэм ящыкIэгъэ пкъыгъохэр къафащэфынхэмкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъэ ячIыпIэгъухэм лъэшэу афэразэх.

Iэшъынэ Сусан.