Яныдэлъфыбзэ ашIэным фэшI

Апэрэ Дунэе литературнэ зэнэкъокъоу Жэнэ Къырымызэ ыцIэкIэ зэхащагъэм текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэр Адыгэ къэралыгъо университетым мэфэкI шIыкIэм тетэу щагъэшIуагъэх.

Тилъэпкъэгъоу, ГИТИС-р къэ­зыухыгъэу, джы театральнэ продюсерэу Iоф зышIэрэ КIуращынэ Лейлэ игукъэкIкIэ ар зэхащагъ. КIэлэцIыкIухэм апае тхыгъэу щыIэр зэрэмакIэр къы­далъытэзэ, илъэси 3-м къыщегъэжьагъэу 5-м нэс зыныбжь сабыйхэм атегъэпсыхьэгъэ Iоф­шIэгъэ 623-м ехъу ащ къырахьылIагъ. Хэгъэгуи 5-мэ ыкIи Урысыем ишъолъыр 35-мэ ялIыкIохэр хэлэжьагъэх.

Зэнэкъокъур уцугъуищэу зэтеутыгъагъ. АдыгабзэкIэ ыкIи урысыбзэкIэ тхыгъэ прозэр ыкIи поэзиер, кIэлэцIыкIухэм апае иллюстрациер, зэдзэкIыныр.

Ныдэлъфыбзэр умышIэу лъэп­къым ишэн-хабзэхэр къыбгурыIощтхэп, ищыIакIэ щыщ ухъу­щтэп. Аужырэ илъэси 100-м дунаим бзэ 400 фэдиз щамыгъэфедэжьы хъугъэ, джырэкIэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм яныдэлъфыбзи 100 фэдиз кIодыжьын ищынагъо щыI, ахэм ахэт адыгабзэри. Тиуниверситет адыгабзэм икъызэтегъэнэжьын фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр бэу зэхещэх. Адыгабзэр ыкIи адыгэ литературэр языгъэхьырэ кIэлэегъаджэхэр къычIегъэкIых, шIэ­ныгъэлэжьхэм тхылъхэр зэхагъэуцох.

Зэнэкъокъум литератор ыкIи сурэтышI цIэрыIохэри, езыгъэ­жьэгъакIэхэри хэлэжьагъэх. Донецкэ щыщ Валерий Герланец кIэлэцIыкIухэм апае тхылъ 60 фэдиз къыдигъэкIыгъ, анахь ныбжьыкIэм илъэс 20 ыныбжь, ар Бэгъушъэ Диан. Джащ фэдэу апшъэрэ, гурыт еджапIэхэм якIэлэеджакIохэр, журналистхэр зэнэкъокъум хэлэжьагъэх.

«Проза и поэзия» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ «Осмэн дунаир зэрегъашIэ» зыфиIорэ усэ цIыкIухэу Унэрэкъо Фатимэ ытхыгъэхэм апае, ятIонэрэ чIыпIэр Сихъу СултIан, ящэнэрэр Абрэдж Сафият къыдахыгъэх. УрысыбзэмкIэ Насиба Кипке итхыгъэу «Веселая карусель» зыфиIорэр анахь дэгъоу алъытагъ. Лъэныкъоу «Иллюстрация» зыфиIорэмкIэ апэрэ чIыпIэр ТIэшъу Мэзагъо, ятIонэрэр Алексей Харьковым, ящэнэрэр Аридж Дер афагъэшъошагъ. «Переводы» зыфиIорэмкIэ МатIыжъ Аминэтрэ Сихъу СултIанрэ зэрадзэкIыгъэхэр анахь дэгъухэу алъытагъэх. Джащ фэдэу хэушъхьафыкIыгъэ лъэныкъохэмкIэ нэбгырэ 13-мэ яIофшIэнхэр къыхахыгъэх. Анахь IофшIэгъэ дэгъухэр зыдэтыщт тхылъхэр, аудио тхылъхэр, мультфильмэхэр къыдагъэкIынхэ гухэлъ щыI.

ДЕЛЭКЪО Анет.