Щынэгъончъэным икъэкIуапIэхэр

Экстремизмэмрэ терроризмэмрэ къэмыгъэхъугъэнхэмкIэ республикэм щызэрахьэрэ Iофыгъохэм, мы лъэныкъомкIэ къэбарлъыгъэIэс амалхэм яшIуагъэ зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо зэхащэгъагъ экстремизмэм пэуцужьыгъэнымкIэ Гупчэмрэ АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет иэкспертнэ советрэ.

Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ экстремизмэм пэуцужьыгъэнымкIэ и Гупчэ иотделение ипащэу ГутIэ Рэмэзан зэхэсыгъор къызэIуихызэ къекIолIагъэхэм анаIэ тыраригъэдзагъ аужырэ уахътэм къэбархэр жъугъэу нахь къызэрахыхэрэр интернет хъытыухэр арыхэу зэрэщытым. Ащ къыхэкIэу мы лъэныкъомкIэ яIофшIэн нахь зэрагъэпсырэм къытегущыIагъ.

— Мы лъэныкъомкIэ джыри мэхьанэшхо зиIэхэм ащыщых цIыф жъугъэхэр зыгъэдэIо­шъущтхэм яIофшIэн. Аужырэ уахътэм ахэр бэ хъугъэх — блогерхэр, анахьыбэу цIыфхэр зэрыгъозэхэрэ социальнэ хъытыухэр, нэмыкIхэри, — къыхигъэщыгъ игущыIэ ГутIэ Рэмэзан. — Ежь цIыфхэми язекIуакIэ елъытыгъэр бэ. ГущыIэм пае, сабыйхэр чIыпIэ щынагъо изыгъэуцорэ телеграм-нэкIубгъо къэралыгъом ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм а зы уахътэм къащызэIухыгъэ хъу­гъэ, Адыгеири ащ щиухьагъэп. Ау цIыфхэм ащ ралъагъорэр агу римыхьэу, тхыгъэхэр бэу ащ пае къырагъахьэхэу зы­рагъа­жьэм, мы каналым иадминистрацие ар зэфишIыгъ, зэрэзэIухыгъагъэр мэфэ заул ныIэп.

ЗэрыгущыIэхэрэ лъэныкъомкIэ къэбарыр къызэратырэм имызакъоу, аужырэ лъэхъаным нэпцIэу дунэе хъытыум къихьэ­рэри гъэтэрэзыжьыгъэу цIыфхэм анэгъэсыгъэн зэрэфаем иIофыгъуи зэхэсыгъом къыщаIэтыгъ. Мыщ дэжьым мэхьанэшхо яI къэбарлъыгъэIэс амалхэу шъо­лъырым щылажьэхэрэм яIофшIэни. Ащ фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъэх ахэм ялIыкIохэр. Аужырэ уахътэм къэбар нэпцIхэр къызыпалъхьэхэрэ хъугъэ-шIагъэхэм яшъыпкъапIэ къагъэлъэгъоным пае ахэм ахэлэжьагъэхэм заIуа­гъакIэзэ Iофхэм язытет къызэратыжьырэр, къэбар нэпцIхэм мытэрэзэу ахэлъыр къэзыушы­хьатыжьырэ федеральнэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр агъэфедэхэзэ шъыпкъэр къызэратхыжьырэр ахэм къаIуагъ.

Джащ фэдэу экстремизмэм пэуцужьыгъэнымкIэ Iофыгъохэу аухэсыгъэхэр республикэм зэрэщагъэцакIэхэрэми зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэп­къэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъу­гъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр ащ фэгъэхьыгъэу къыIотагъ, зи­пэщэ къулыкъум Iоф зыдишIэрэ пстэуми анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэм къатегущы­Iагъ.