ШэкIогъум и 21-р — Урысые Федерацием ихэбзэIахь къулыкъухэм яIофышIэ и Маф

ХэбзэIахь къулыкъухэм яIофы­шIэхэу ыкIи яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

ХэбзэIахьхэр къэралыгъом иха­хъохэм якъэкIопIэ шъхьаI, экономикэмрэ социальнэ лъэныкъомрэ апашъхьэ ит пшъэ­рылъхэм язэшIохынкIэ, джащ фэдэу мэхьанэшхо зиIэ программэхэр ыкIи проектхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ бэ ащ фэгъэзэгъэ къулыкъухэм агъэцакIэрэр.

Тиреспубликэ ихэбзэIахь къулыкъу­хэм яIофшIакIэ бэ елъытыгъэр Адыгеим ихэхъоныгъэ зыфэдэщтымкIэ. Урысыем и ФНС и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм иIофышIэхэм япшъэ­рылъхэр гъэхъагъэ хэлъэу зэшIуахых, бюджет пстэуми зыпкъ итэу хэбзэIахьхэр къарыхьанхэмкIэ, цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу хъунымкIэ къатефэрэр агъэцакIэ.

ХэбзэIахь къулыкъум иIофышIэхэм яшIэныгъэрэ яIэпэIэсэныгъэрэ яшIуагъэ­кIэ тиреспубликэ нахь зэтегъэпсыхьагъэ, тицIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу зэрэхъущтым тицыхьэ телъ.
Ныбджэгъу лъапIэхэр, зэкIэми тышъу­фэлъаIо псауныгъэ пытэ шъуи­Iэнэу, шIоу щыIэр зэкIэ къыжъудэ­хъунэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ яфедэ зыхэлъ егъэжьэпIэ пстэуми гъэхъагъэхэр ащышъушIынхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр