ШэкIогъум и 20-р — гъогухэм атехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIуадэхэрэм я Дунэе шIэжь маф

Тщыгъупшэщтхэп

2005-рэ илъэсым чъэпыогъум ООН-м унашъо зэришIыгъэу, гъогухэм атехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIуадэхэрэм я Дунэе шIэжь мафэу шэкIогъум иящэнэрэ тхьаумафэ илъэс къэс хагъэунэфыкIы. Мыгъэ ар шэкIогъум и 20-м тефагъ.

Машинэ зэутэкIхэм ахэ­кIодагъэхэм мы мафэм афэшъыгъох, яшIэжь агъэ­лъапIэ, нэмыкIхэми са­къыныгъэ къахэфэным къыфэджэх. ХэткIи шъэ­фэп илъэс къэс зэрэду­наеу гъогу хъугъэ-шIа­гъэхэм нэбгырэ минишъэ пчъагъэ зэрахэкIуадэрэр, ащ нахьыбэжь сэкъатэу къызэрэнэрэр. 2022-рэ илъэсым щылэ мазэм къыщегъэжьагъэу чъэпы­огъум нэс республикэм гъогу-транспорт хъугъэ­-шIэ­гъэ 270-рэ къыщы­хъугъ, ахэм нэбгырэ 44-рэ ахэ­кIодагъ, нэбгырэ 316-мэ шъобж зэфэшъхьафхэр хахыгъэх. Статистикэм къы­зэригъэлъагъорэмкIэ, хъугъэ-шIэгъэ хьылъэхэм нахь къащыкIагъ. БлэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ ебгъапшэмэ, авариехэм ахэкIодагъэхэм япчъагъэ ызыплIанэ фэдиз къыщыкIагъ. Ау мы пчъагъэхэм джыри уагъэрэ­хьатынэу щытэп.

Ахэм анахьэу ушъхьагъоу афэхъурэр: ешъуагъэ­хэу машинэр зэрэзэрафэ­рэр, зикIогъур зэрэбла­мыгъэкIырэр, ямылъэныкъобгъу зэрэтехьэхэрэр, лъэсрыкIохэм шапхъэхэр зэраукъохэрэр.

Хъугъэ-шIагъэхэм узахаплъэкIэ, нафэ хъурэр тиныбжьыкIэхэр зэрэзыфэмысакъыжьыхэрэр, гъогу хъугъэ-шIагъэхэм бэу зэрахэкIуадэхэрэр ары. Ахэр къагъэущынхэм, гъогурыкIоным хэлэжьэрэ пстэуми шъхьэкIафэ афарагъэшIыным шIэжь мафэр фэIорышIэ ыкIи ащ ипэгъокIэу Адыгеим Iофтхьэ­бзэ зэфэшъхьафхэр щызэхащагъэх. Районхэми митингхэр ащыкIощтых.

Мы мафэр шIэжь мафэу зэрэщытым имызакъоу, псаоу щыIэхэм шапхъэхэр амыукъоным, гъогурыкIоным хэлажьэхэрэм лъытэныгъэ зэфыряIэным къы­фэджэщтых.

ЗэфыщытыкIэм елъытыгъэр макIэп

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо инспек­цие икъулыкъушIэ­хэм пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «Нет жертвам ДТП» зыфиIорэр Мыекъуапэ игупчэ шъхьаIэ щы­зэхащагъ.

ГъогурыкIоным ишап­хъэхэр зэраукъорэм ыкIи гъогум щыхъурэ-щышIэрэм уасэ зэрэфамы­шIырэм къахэкIыкIэ авариехэм цIыфхэр зэпымыоу ахэкIуадэх, шъобж хьылъэхэр ахахых ыкIи нахьыбэрэмкIэ лажьэ зимыIэхэм ар атефэ. Мыщ епхыгъэ пчъагъэхэр ыкIи щысэхэр полицейскэхэм къэзэрэугъоигъэхэм къафаIотагъ.

Щынэгъончъагъэр гъогум щыгъэпытэгъэныр зэлъытыгъэр гъогурыкIоным хэлэжьэрэ пстэуми язекIуакI, якультур. Ахэм талъыплъэмэ, авариехэр нахь макIэ зэрэхъущтхэм Iофтхьабзэм хэлэжьагъэ­хэм анаIэ тырарагъэдзагъ.

Псауныгъэр ыкIи щ­ыIэныгъэр гъогум къыщы­зэтегъэнэгъэнхэм фэшI шъхьэ­кIэфэныгъэ зэфыряIэным полицейскэхэр къыфэджагъэх.

Гъогу хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIодагъэхэм яшIэжь пае шэф остыгъэхэр хагъэнагъэх.

Щынэгъончъагъэм къыфэджагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо инспекцие икъулыкъу­шIэхэм ДОСААФ-р ыкIи Тэхъутэ­мы­къое районым иныб­жьыкIэ организациехэр ягъусэхэу автопробег зэхащагъ.

Автомобильхэр зэхэтхэу «Нет жертвам ДТП» зыфиIорэ плакатхэр аIыгъ­хэу районым икъуаджэ­хэр къакIухьагъэх. ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным иIофыгъохэм транспорт амалхэр зезыфэхэ­рэм анаIэ тырарагъэдзагъ.

АкIугъэ гъогу кIыхьэм къэуцупIэхэр щашIыхэзэ, гъогурыкIоным ишапхъэ­хэр зэрытхэгъэ тхьапэхэр цIыфхэм, водительхэм афагощыгъэх. Щынэгъончъагъэр гъогум щыгъэпытэгъэныр ежьхэм зэрялъытыгъэр агу къа­гъэкIыжьыгъ.

КIэух къэуцупIэу яIа­гъэр Инэм гурыт еджапIэу N 6-р ары. Мыщ къыщяжэщтыгъэх кIэлэеджакIохэр. Ахэм Iофтхьабзэм къыдырагъэштагъ. Шапхъэ­хэр шIокI имыIэу гъэцэкIэгъэным мэхьанэшхо зэри­Iэр, ахэр заукъокIэ тхьамыкIагъоу къыхэкIыхэрэр инспекторхэм къаIотагъ.

Студентхэм аIукIагъэх

Хабзэ зэрэхъугъэу, Дунэе шIэжь мафэм ипэгъокIэу илъэс къэс студентхэм зэIукIэгъухэр афызэхащэх. Мыгъэрэ зэIукIэгъур Мыекъопэ политехническэ колледжым щыкIуагъ.

Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо автоинспекцие иотделэу Мыекъуапэ щыIэм ипащэу Виталий Загайко, динлэжьхэр ыкIи медицинэ катастрофэ­хэмкIэ Адыгэ республикэ гупчэм, сэкъатныгъэ зи­Iэхэм я Урысые обществэ ялIыкIохэр.

ГъогурыкIоным ишап­хъэхэр зыукъохэрэм тхьамыкIагъоу къяхъулIэн ылъэ­кIыщтыр нэрылъэгъу къафэзышIырэ сурэтте­хыгъэхэм якъэгъэлъэгъон сту­дентхэм къафащагъ.

ЗэIукIэгъум ипэублэ Виталий Загайко студент 200 фэдизэу къэзэрэугъои­гъэхэм закъыфигъэзагъ. Республикэм ыкIи къалэм игъогухэм къатехъухьэгъэ хъугъэ-шIагъэхэм язытет ар къытегущыIагъ. Респуб­ликэм щыхъурэ авариехэм азыщанэ ныбжьыкIэхэм ялажьэ зэрэхэлъым анаIэ тыраригъэдзагъ.

Iофтхьабзэхэм хэлэжьэгъэ лIыкIохэм студентхэм закъыфагъазэзэ, гъогурыкIоным хэлэжьэрэ пстэуми лъытэныгъэрэ шъхьэкIэ­фэныгъэрэ зэфашIынэу, щэIагъэ гъогум къызщыхагъэфэнэу зэрэщытыр къараIуагъ.

Гъогу хъугъэ-шIагъэхэр къызхэкIыхэрэр къизыIотыкIырэ видеороликхэр студентхэм къафагъэлъэгъуагъэх. Ахэм зяплъыхэ нэужым ныбжьыкIэхэр гупшысэм зэрэзэлъиштагъэхэр анэгухэм къакIэщыгъ.

Нэужым сэкъатныгъэ зиIэхэм я Урысые обществэ илIыкIо ныбжьыкIэ­хэм закъыфигъэзагъ. Ежь ышъхьэкIэ аварием хафи, сэкъатныгъэ зэрэхихы­гъэр, курэжъыем къызэринагъэр щысэу къафи­хьыгъ ыкIи сакъыныгъэ гъогум къызщыхагъэфэнэу къяджагъ.

Iофтхьабзэм икIэухым апэрэ медицинэ IэпыIэ­гъур къин хэфагъэм зэ­рэрагъэгъотыщт шIыкIэхэр къарагъэлъэгъугъ.

ТхьамыкIагъо къызэ­хъулIи зидунай зыхъожьыгъэхэм азыныкъо ныбжьыкIэ дэдэхэу, илъэс 30-м нэмысыгъэхэу зэрэщытым тегупшысэн фае. Анахь шъхьаIэр — лъэсрыкIохэми водительхэми гъогурыкIоным ишапхъэхэр тымыукъохэу, тызэпэмыуцужьэу лъытэныгъэ зэфэтшIымэ, хъугъэ-шIэгъэ тхьамыкIагъохэр нахь макIэ хъущтых.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр Iэшъынэ Сусан.