Къалэм итеплъэщтым изы Iахь

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъопэ медицинэ колледжыр мылъку-техникэ лъэныкъомкIэ нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъуным епхыгъэ IофшIэнхэр зэрэкIохэрэм зыщигъэгъозагъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу 2022 – 2023-рэ илъэсхэмкIэ республикэ бюджетым сомэ миллион 50,6-рэ а гухэлъхэм апае къы­хагъэкIыгъ.

Джыдэдэм колледжым иунэхэр агъэцэкIэжьых. Ащ нэмыкIэу ящыкIэгъэщт Iэмэ-псымэхэр, мебелыр ыкIи техникэр къащэфыгъэх.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщы­гъэмкIэ, республикэм иеджэпIэ анахьыжъхэм зыкIэ ащыщ медколледжыр игъом гъэцэкIэжьыгъэным ыкIи ищыкIагъэхэр IэкIэгъэхьэгъэнхэм мэхьанэшхо иI. Нафэу зэрэщытымкIэ, гурыт медицинэ Iофы­шIэхэр ащ щагъэхьазырых, яшIэныгъэхэм ахэгъэхъогъэнымкIэ программэ гъэнэфагъэхэри щызэшIуахых. 2010-рэ илъэсым Мыекъопэ медицинэ колледжыр Урысые Федерацием имедицинэ колледж анахь дэгъуи 100-м ахэхьагъ.

Урысые Федерацием и Президент ышIыгъэ унашъом тетэу Мыекъопэ медицинэ колледжым бюджет чIыпIэу иIагъэр 200-м нагъэсыгъ (ыпэкIэ 160-рэ зэрэхъущтыгъэр), 2023-рэ илъэсым бюджет чIыпIэу яIэр 240-рэ хъущт.

«Медицинэ колледжым игъэ­кIэжьын республикэм имедицинэ учреждениехэр врачхэу ыкIи сестрахэу зыщыкIэхэрэр игъэкъужьыгъэнхэмкIэ ишIо­гъэшхо къэкIощт. Джырэ уахътэм диштэрэ Iэмэ-псымэхэр къызфагъэфедэхэзэ Iэрыфэгъоу щыт унэхэм студентхэр ащегъэджэгъэнхэм, нэужым ахэр зиIоф хэшIыкIышхо фызиIэ специалистхэу хъунхэм мэхьанэшхо иI. ЕтIани колледжыр Мыекъуапэ игупчэ итышъ, къалэм итеплъэ изэ­хъокIын тегъэпсыхьэгъэ Iоф­шIэнэу зэшIуахыхэрэм язы Iахьэу а Iофыр хъущт», — къы­Iуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Медицинэ колледжым тарихъ мэхьанэ иI, ар архитектурэм исаугъэт. 1910-рэ илъэсым ашIыгъэ унэр ублэпIэ училищэу щытыгъ. Колледжым икорпус шъхьаIэ къалэу Мыекъуапэ итарихъ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу зэхащэхэрэм адиштэу зекIохэр къекIуалIэх.

УплъэкIун Iофтхьабзэхэм ялъэхъан республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ заулэ афишIыгъ. Ахэр зэпхыгъэхэр псэолъапхъэу агъэфедэрэм изытет, унэ кIоцI коммуникациехэр зэблэхъугъэнхэр, гъэцэкIэжьынхэр зыщыкIорэ лъэхъаным студентхэм яегъэджэн зэрэзэхэщэгъэщт шIыкIэр ары.

Мыекъуапэ имэр хэушъхьафыкIыгъэу пшъэрылъ фишIыгъ ощхыпсыр зэры­лъэдэрэ чIыпIэу медколледжым пэблагъэу щытыр зэтырагъэпсыхьанэу ыкIи ащ къыпэIулъ чIыпIэхэр нахь агъэ­кIэрэкIэнхэу.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.