IэкIыбым къырамыщынхэу

Тыгъуасэ Теуцожь районым ит къуаджэу Пщыкъуйхьаблэ зэIукIэгъоу щыкIуагъэр цумпэ зэфэшъхьафхэм якъэгъэкIын зыфэгъэхьыгъагъэр.

Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъу­гъэх предпринимательхэм IэпыIэгъу ятыгъэным фэгъэзэгъэ Гупчэу «Мой бизнесымрэ» пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ хъыз­мэтшIапIэу «Адыгеим ичъыгхатэхэр» зыфиIорэмрэ. АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэрэ Теуцожь районым мэкъу-мэщымкIэ и ГъэIорышIапIэрэ IэпыIэгъу афэхъугъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ игуадзэу Сергей Шопиныр, АР-м ифермерхэм я Союз итхьаматэу Дзэхъохъу Аслъан, чIыгулэжьыным пылъ предпринимательхэр.

Зэхэсыгъор рагъэжьэным ыпэкIэ хъызмэтшIапIэу «Адыгеим ичъыгхатэхэр» зыфиIорэм ихьасэу голубикэр къызщагъэ­кIырэм рагъэблэгъагъэх. Мыщ фэдэ цумпэ зыгъэтIысхьагъэу Адыгеим итыр мы зыр ары. Голубикэм цIыфым ипсауныгъэ­кIэ шIуагъэу хэлъыр, къызэрэбгъэкIыщтыр къэзэрэугъоигъэ­хэм къафаIотагъ, къарагъэлъэ­гъугъ.

— Гъомылапхъэхэр IэкIыбым къитымыщэу мыщ къыщыдгъэ­кIырэр дгъэфедэным тыкъы­фэкIоныр ары пшъэрылъ шъхьа­Iэу хъызмэтшIапIэм ипащэхэм зыфагъэуцужьыгъэр, — къы­Iуагъ Теуцожь район администрацием мэкъу-мэщымкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу ХьэдэгъэлIэ Мэджыдэ гущыIэгъу тызыфэхъум. – Голубикэу тибэдзэршIыпIэхэм, тучан мэкIайхэм ателъыр, зэкI пIоми хъунэу, IэкIыбым къыращыгъ. Мары мы тыкъыздэкIогъэ хьасэм мыгъэ апэрэу цумпэхэр къыпыкIагъэх. Специалистхэм къызэраIорэмкIэ, апэрэ илъэс нахь мышIэми, мыдэеу къы­тыгъ. ЯопыткIэ нэмыкI чIыгулэжьхэми адэгуащэхэу, ахэм ащыщхэри ыуж ихьэхэмэ, федэ къызэри­хьыщтыр нафэ.

Республикэу Беларусь къи­кIыгъэ шIэныгъэлэжьэу Татьяна Курлович голубикэ куандэхэм ахэтэу Адыгеим ичIыгухэм ар къащыбгъэкIынымкIэ ищыкIагъэ­хэр къафиIотагъ, къаригъэлъэгъугъ.
Нэужым Пщыкъуйхьаблэ дэт культурэм и Унэ щыкIогъэ зэхэ­сыгъоми мы Iофыгъом итегущы­Iэн щыпадзэжьыгъ. Пстэумэ апэу, илъэс къэс Москва щыкIо­рэ мэкъумэщ форумэу «Дышъэ бжыхь» зыфиIорэм ООО-у «Адыгеим ичъыгхатэхэр» зыхэла­жьэм тыжьын медалэу ыкIи дипломэу къыщихьыгъэхэр ащ ипащэу Еутых Руслъан къыриты­жьыгъэх. Цумпэ зэфэшъхьафхэм якъэгъэкIын Адыгеим зыщегъэ­ушъомбгъугъэнымкIэ пшъэрылъы­бэ зэряIэр, зэIукIэгъум ишIуагъэ мымакIэу къызэрэкIощтыр министрэм игуадзэ къыхигъэщыгъ, шIуагъэ къытэу яIофшIэн лъагъэ­кIотэнэу къафэлъэIуагъ.

Татьяна Курлович имызакъоу, нэмыкI шIэныгъэлэжьхэри мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх. Цумпэхэм якъэгъэкIын шъэфэу хэлъхэр, анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэр, чIыгъэшIоу ящыкIагъэхэр, нэмыкIыбэ ахэм къаIотагъ. Нэужым чIыгулэжьхэм яупчIэхэм джэуапхэр къаратыжьыгъэх.

ХЪУТ Нэфсэт.