Экстремист организацием Iоф щишIэщтыгъ

Адыгеим щыпсэурэ хъулъфыгъэу илъэс 60 зыныбжьым экстремист ор­ганизацием Iоф зэрэщишIэщтыгъэм къыхэкIэу УФ-м и Следственнэ ко­митет иследственнэ ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ыгъэмысагъ.


ЩынэгъончъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и Гъэ­IорышIапIэу АР-м щыIэм къыугъоигъэ материалхэмкIэ уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ.

Следствием зэригъэунэфыгъэмкIэ, Мыекъуапэ щызэхащэгъэ «Свидетели Иеговы» зыфиIорэ дин организациеу «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» зыфиIорэм хэтызэ, 2017-рэ илъэсым Интернетыр къызфигъэфедэзэ приложениеу «Zomm» зыфиIорэмкIэ зэхэсыгъохэр ащ зэхищэщтыгъ, хэбзэнчъэу Iоф зышIэрэ организацием цIыфхэр нахьыбэу хищэнхэм епхыгъэу Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр ригъэ­кIокIыщтыгъ.

2017-рэ илъэсым УФ и Апшъэрэ хьыкум ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ организациер зэрэзэфишIыгъэр хъулъфыгъэм ышIэзэ, хабзэм димыштэрэ зекIуакIэ­хэр зэрэзэрихьагъэм фэшI уголовнэ Iоф къыфызэIуахыгъ. Мы уахътэм ехъулIэу зэхэфынхэр макIох.