ЦIыфхэм ягупсэфыныгъэ къаухъумэ

Полицием иучастковэ уполномоченнэ и Мафэ хабзэ зэрэхъугъэу илъэс къэс шэкIогъум и 17-м Урысыем щыхагъэунэфыкIы. Мы мафэм къулыкъум иIофышIэхэм, джащ фэдэу ветеранхэм афэгушIох, зиIофшIэнкIэ къахэщыгъэхэр щытхъу тхылъхэмкIэ ыкIи тынхэмкIэ къыхагъэщых. Ащ нэмыкIэу къулыкъур ахьызэ хэкIодагъэхэр агу къагъэкIыжьых.

Илъэси 7 хъугъэу ищытхъу аригъаIозэ Адыгеим иполицие иуполномоченнэ участковэу Iоф ешIэ Дмитрий Садовниковым. Урысые зэнэкъокъоу «2022-рэ илъэсым и Народнэ участковэ» зыфиIорэм ишъо­лъыр едзыгъо те­кIоныгъэ къыщыдихыгъ.

Уполномоченнэ участковэм пшъэрылъыбэ иI, ау цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр ары анахь шъхьаIэр. Ащ хахьэ бзэджэшIагъэхэр къыхэгъэщыгъэнхэр, административнэ протоколхэр зэхэгъэуцогъэнхэр, мэфэкI Iофтхьабзэхэм язэхэщэнкIэ цIыфхэм ящынэгъончъа­гъэ къэухъумэгъэныр, зэпхыгъэ унэхэм ащыпсэурэ бысымхэм ядаохэр зэхэфыгъэнхэр ыкIи нэмыкIхэр.

Къулыкъум итарихъ къызще­жьэрэр

Полицием иучастковэ уполномоченнэ и Мафэ итарихъ лъапсэ къызщежьэрэр лIэшIэгъу пчъагъэкIэ узэкIэIэбэжьмэ ары. Я XVI-рэ лIэшIэгъум Иван Грознэр унашъом кIэтхагъ хэбзэухъумакIохэм ахахьэу урам лъыплъакIохэм якъулыкъу агъэ­псынэу. Я XVII-рэ лIэшIэгъум полицием иучасткэхэм япхы­гъэу пристав къулыкъур агъэпсыгъ. Ащ иIофышIэхэр къалэм иурам­хэм атехъухьэ­хэрэм алъыплъэщтыгъэх. Къо­джэ псэупIэхэм земскэ участковэхэм япащэхэр ащыIагъэх, ахэм правэм ылъэныкъокIэ упчIэу къэу­цухэрэр зэхафыщтыгъэ, апэрэ хьыкум унашъо­хэр ашIыщтыгъ.

1923-рэ илъэсым шэкIогъум и 17-м советскэ хабзэм илъэ­хъан РСФСР-м хэгъэгу кIоцI къулыкъум и Народнэ комиссариатхэм «Инструкция участковому надзирателю» зыфиIорэр агъэпсыгъ. Ащ епхыгъэ документыр лъапсэ фэ­хъугъ советскэ милицием иучастковэ­хэм яинститут хэхъо­ныгъэхэр егъэ­шIы­гъэн­хэм.

1930-рэ илъэсым участковэ лъыплъэн IэнатIэр милицием иучастковэ инспекторкIэ зэб­лахъугъ, нэужым 1939-м — участковэ уполномоченнэкIэ.

1993-рэ илъэсым икIэрыкIэу «милицием иуполномоченнэ инспектор» цIэр фаусыжьыгъ. 2000-рэ илъэсым милицием иуполномоченнэ участковэ ашIыгъ. 2011-рэ илъэ­сым Урысыем и МВД исистемэ зэхъо­кIыныгъэхэр зыфашIым полицием иуполномоченнэ участковэу агъэ­псы­жьыгъ.

Фаехэр зэкIэ полицием иучаст­ковэ уполномоченнэу лэжьэн алъэкIыщтэп. Ащ пае апшъэрэ юридическэ гъэсэныгъэ ыкIи физическэ ухьазырыныгъэ дэгъу иIэнхэ, цIыфым ипсихикэ зыпкъитыныгъэ иIэн фае, цIыфхэм Iоф адашIэнымкIэ лIыблэнагъэ ыкIи щэIэгъэ ин ахэлъынэу щыт. Мы къулыкъур къыхэзыхыхэрэм зыщагъэ­гъупшэ хъущтэп участковэм пчэдыжьым сыхьатыр 8-м къы­щегъэжьагъэу пчыхьэм сыхьатыр 10-м нэс ыкIи къехъоу Iоф зэришIэрэр.

АдыгеимкIэ текIоныгъэ къыдихыгъ

Илъэси 7 хъугъэу ищытхъу аригъаIозэ Адыгеим иполицие иуполномоченнэ участковэу Iоф ешIэ Дмитрий Садовниковым. Урысые зэнэкъокъоу «2022-рэ илъэсым и Народнэ участков» зыфиIорэм ишъолъыр едзыгъо текIоныгъэ къыщыдихыгъ.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу кызэрэщаIуагъэмкIэ, зэIухыгъэ онлайн-мэкъэтыным изэ­фэхьысыжьхэмкIэ АдыгеимкIэ текIоныгъэр къыдихыгъ Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иотделэу Мыекъо­пэ районым щыIэм полицием истаршэ уполномоченнэ участковэу Дмитрий Садовниковым. Федеральнэ мэхьанэ зиIэ Урысые зэнэкъокъум иящэнэрэ кIэух едзыгъом ащ Адыгеир къыщигъэлъэгъощт.

Дмитрий Садовниковыр 2009-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу хэгъэгу кIоцI къулыкъум иорганхэм Iоф ащешIэ, полицием иучастковэ уполномоченнэу зылажьэрэр 2015-рэ илъэсым къыщегъэжьагъ. ИIофшIэнкIэ къэгъэлъэгъон дэгъухэр зэриIэхэм фэшI АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ыкIи УФ-м и МВД иотделэу Мыекъопэ районым щыIэм ящытхъу тхылъхэр мымакIэу къыфагъэшъошагъэх.

Д. Садовниковым иIоф­шIэнкIэ анахь гъэхъагъэу къы­хигъэщырэр зэпхыгъэ административнэ участкэм щыпсэурэ цIыфхэм лъытэныгъэрэ цыхьэрэ къызэрэфашIырэр ары. Джащ фэдэу Мыекъопэ районэу зэпхыгъэм бзэджэшIагъэхэр ыкIи хэбзэукъоныгъэхэр къащымыгъэхъугъэнхэр ипшъэрылъ шъхьа­Iэу елъытэ. АщкIэ къыдэхъурэр бэ.

КIАРЭ Фатим.