Хэгъэгу 32-рэ зэнэкъокъущт

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу шэкIогъум и 20-м Катар щырагъэжьэщт.

Хэгъэгу 32-мэ яхэшыпыкIыгъэ футбол командэхэр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэщтых. Командэхэр купи 8 мэхъух. Куп пэпчъ команди 4 хэт.

А 1-рэ купыр

1. Катар
2. Нидерландхэр
3. Сенегал
4. Эквадор.

Я 2-рэ купыр

1. Англиер
2. США-р
3. Иран
4. Уэльс.

Я 3-рэ купыр

1. Аргентинэр
2. Мексикэр
3. Польшэр
4. С. Аравиер.

Я 4-рэ купыр

1. Франциер
2. Даниер
3. Тунис
4. Австралиер.

Я 5-рэ купыр

1. Испаниер
2. Германиер
3. Япониер
4. Коста-Рика.

Я 6-рэ купыр

1. Бельгиер
2. Хорватиер
3. Марокко
4. Канадэр.

Я 7-рэ купыр

1. Бразилиер
2. Швейцариер
3. Сербиер
4. Камерун.

Я 8-рэ купыр

1. Португалиер
2. Уругвай
3. Къыблэ Кореер
4. Гана.

Апэрэ ешIэгъухэр

20.11. 19:00
Катар — Эквадор
21.11. 16:00
Англиер — Иран
21.11. 19:00
Сенегал — Нидерландхэр
21.11. 22:00
США-р — Уэльс
22.11. 13:00
Аргентинэр — С. Аравиер
22.11. 16:00
Даниер — Тунис
22.11. 19:00
Мексикэр — Польшэр
22.11. 22:00
Франциер — Австралиер
23.11. 13:00
Марокко — Хорватиер
23.11. 16:00
Германиер — Япониер
23.11. 19:00
Испаниер — Коста-Рика
23.11. 22:00
Бельгиер — Канадэр
24.11. 13:00
Швейцариер — Камерун
24.11. 16:00
Уругвай — Къ. Кореер
24.11. 19:00
Португалиер — Гана
24.11. 22:00
Бразилиер — Сербиер.