Хьасанэкъо Мурат спортсменхэм ямэфэкIкIэ къафэгушIуагъ

Хабзэ зэрэхъугъэу, илъэс къэс шэкIогъум и 16-м Урысыем самбэмкIэ и Мафэ тихэгъэгу щыхагъэунэфыкIы. Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат Адыгеим самбэмкIэ итренерхэм, испортсменхэм, мы спорт лъэпкъыр зикIасэхэм ямэфэкIкIэ къафэгушIуагъ.

— Урысыем самбэмкIэ и Мафэ фэшI сыгу къыздеIэу сышъуфэ­гушIо. Мы спорт лъэпкъым имэфэкI зыхагъэунэфыкIырэр мыгъэ илъэс 84-рэ хъугъэ, адрэ спорт лъэпкъхэм хэпшIыкIэу ар къа­хэщы. Тихэгъэгу ипащэхэм къыхахыгъэ проектэу «СамбэмкIэ бэнэнхэу гурыт еджапIэхэм ащыгъэсэгъэнхэ фае!» зыфиIорэр яхэгъэгу шIу алъэгъоу спортсмен ныбжьыкIэхэр пIу­гъэн­хэм фэIорышIэ», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Къэралыгъо Думэм идепутат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Урысыери, зэрэдунаеуи зып­штэкIэ, самбэмкIэ Мыекъопэ еджапIэр анахь пэрытхэм ащыщ. Мыщ щагъэсэгъэ спортсменхэр СССР-м, дунаим, Европэм ячемпионатхэм, Урысые Федерацием зэхищэгъэ зэнэкъокъухэм бэрэ щатекIуагъэх, я 2-рэ, я 3-рэ чIыпIэхэр къащахьыгъэх. Спортыр зикIасэхэр непи самбэмкIэ гъэхъагъэу тиспортсменхэм яIэхэм арэгу­шхох, Адыгеим испортсмен ныбжьыкIэхэм зэнэкъокъу зэ­фэшъхьафхэм текIоныгъэхэр къащыдахых.

— Урысыем самбэмкIэ и Мафэ фэшI джыри зэ сышъуфэгушIо, спортымкIэ анахь лъэгэпIэшхохэм анэсынхэу тренерхэми, спорт­сменхэми сафэлъаIо, ветеранхэм псауныгъэ пытэ яIэнэу, ягъа­шIэ кIыхьэ хъунэу афэсэIо! — афэлъэIуагъ Хьасанэкъо Мурат.