Транспортыр Iуафыгъэу егуцафэх

УФ-м и Следственнэ комитет ислед­ственнэ ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм Мыекъопэ районымкIэ иследственнэ отдел илъэс 16 ыкIи 17 зыныбжь Iэтэхъо нэбгыритIум алъэныкъокIэ уго­ловнэ Iоф къызэIуихыгъ. ЗэрэшIэхэзэ зэхэт купым автомоби­лыр зэрэIуафыгъэм фэшI ахэр агъэ­мысэх.

Следствием зэригъэунэфыгъэмкIэ, 2022-рэ илъэсым Iоныгъом пхъэм хэшIыкIыгъэ пкъыгъохэр къызщыдагъэкIырэ цехэу Камменомостскэм дэтым ипащэ иавтомобилэу «Урал-375» ыкIи «УАЗ-31512» зыфиIохэрэм къарачъыхьан мурад яIэу Iэтахъохэм Iуафыгъэх.

Мы уахътэм ехъулIэу уголовнэ Iофэу къызэIуахыгъэмкIэ зэхэфынхэр рагъэкIокIых.