Тидзэ къулыкъушIэхэм адырагъаштэ

Дзэ-патриотическэ клубэу «Ново­бранец» зыфиIорэм хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьэрэ дзэ къулыкъушIэхэм зэрадырагъаштэрэм тегъэпсыхьэгъэ патриотическэ Iоф­тхьабзэр тыгъуасэ Мыекъуапэ щызэ­­хищагъ, автомобилькIэ къыщы­зэпэчъагъэх. Урысыемрэ Адыгеимрэ ябыракъхэр зыIыгъыгъэ автомобиль 15 Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

Сыхьатыр 16-м къызэпачъэр АР-м и Къэралыгъо филармоние дэжь щырагъэжьагъ, заом хэкIодагъэхэм ясаугъэт дэжь щау­хыгъ. Урысыем, ТекIоныгъэм, ДОСААФ-м ябыракъхэр автомобильхэм арысхэм аIыгъыгъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет илIыкIохэр, Адыгеим истудентхэр, Урысыем и ДОСААФ АР-мкIэ ишъолъыр къутамэ иIофышIэхэр, дзэ-патриотическэ клубэу «Новобранец» зыфиIорэм хэтхэр.

«Тихэгъэгу ифедэхэр непэ къэзыухъумэрэ дзэ къулыкъу­шIэхэм зэрадедгъаштэрэр зэха­шIэным мэхьанэшхо иI. Фашизмэм пэшIуекIохэзэ, хэ­ушъхьа­фыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэзэ зипшъэрылъ зыгъэ­цэкIэрэ тизэолIхэр тэ тщыгъуп­шэхэрэп. Ахэм зэрадедгъаш­тэрэр зэхядгъашIэ, ахэр псау­хэу ядэжь къагъэзэжьынэу тызэрэфаер ядгъашIэ тшIоигъу», — къыщи­Iуагъ Iофтхьабзэм АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Константин Щербаковым.

Патриотическэ Iофтхьабзэр зытегъэпсыхьэгъагъэр Урысыем идзэ къулыкъушIэхэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциеу Украинэм щыкIорэм хэлажьэхэрэм зэрадырагъаштэрэр къагъэлъэгъоныр ары.