Медицинэ IэпыIэгъур игъом аIэкIагъэхьащт

Херсон хэкум къикIыхи Адыгеим къэкощыгъэхэм медицинэ IэпыIэгъу араты. ПIэлъэ гъэнэфагъэкIэ ахэр къызщыуцугъэ чIыпIэхэм медици­нэм иIофышIэхэм чэщи мафи дежурствэр ащахьы.

ЗэкIэ къэкощыгъэхэм медицинэ фэIо-фашIэхэр афагъэцакIэх, Iэзэгъу уцхэр ятыгъэнхэм иIофыгъуи хэплъэх.

— НепэкIэ нэбгырэ 450-м ехъумэ медицинэ упчIэжьэгъухэр адашIыгъэх, ахэм ащыщэу 76-р кIэлэцIыкIух. Коронавирусымрэ гриппымрэ япхыгъэу уплъэкIунхэр ашIыгъэх, вакцинэхэри зищыкIагъэхэм ахалъхьагъэх, — къыщаIуагъ Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: Херсон хэкум къикIи нэбгырэ 500 фэдиз Адыгеим къэкIуагъ. Ахэм ащыщ зы куп Теуцожь районым кIуагъэ. Ренэу медицинэ IэпыIэгъу зищыкIагъэхэр сэкъатныгъэ зиIэхэм апае ашIыгъэ унэу Мыекъуапэ дэтым чIагъэтIысхьагъэх. Мыекъопэ районым ичIыпIэ анахь дахэхэм ащыщ турбазэхэу «Лань», «Горная», «Турист» зыфиIохэрэм къэкIуагъэхэм анахьыбэр ачIагъэтIысхьагъ. ПIэлъэ гъэнэфагъэ­кIэ цIыфхэм шъхьэегъэзыпIэ зыщагъотыгъэ пунктхэм яIофышIэхэр, социальнэ къулыкъухэмрэ гуфакIохэмрэ ащыщхэр ахэм къапэгъокIыгъэх. ТыдэкIи гуфэбэныгъэ хэлъэу къащыпэгъокIы­гъэх, шхын стырхэр аратых. Хьэ-чэтыухэр зигъусэхэми IэпыIэгъу афэхъугъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ цIыфхэр зычIагъэтIысхьэгъэ чIыпIэхэр ышъхьэкIэ къыплъыхьагъэх, ахэм ягъэшхэн зэрэзэхэща­гъэм, медицинэм ылъэныкъокIэ яфэIо-фашIэхэр зэрагъэцакIэхэрэм, психологическэ IэпыIэгъу зэраратырэм защигъэгъозагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу