Ишъхьэгъусэ ыукIыжьыгъ

УФ-м и Следственнэ комитет ислед­ственнэ ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм Мыекъопэ районымкIэ иследственнэ отдел иследователь мыщ щыпсэурэ илъэс 50 зыныбжь хъулъфыгъэр ыгъэ­мысагъ, ышIэзэ цIыфым ипсауны­гъэ зэрар зэрэрихыгъэм, ащ къыхэ­кIэу идунай зэрихъожьыгъэм афэшI.

Следствием зэригъэунэфыгъэмкIэ, 2022-рэ илъэсым шэкIогъум поселкэу Камменомостскэм дэт иунэ хъулъфыгъэр чIэсэу ишъхьэгъусэрэ ежьыррэ азыфагу зэгурымыIоныгъэ къитэджагъ. Ащ къыхэкIэу хъулъфыгъэм ишъхьэгъусэ лъакъокIи, IэкIи утынхэр рихыгъэх. Шъобжэу тещагъэхэм къахэкIэу бзылъ-фыгъэм ыпсэ хэкIыгъ. Хьадэр ыгъэбылъы шIоигъоу хъулъфыгъэм иавтомобилэу «Газелым» ар ригъэгъуалъ­хьи, псыхъоу Шъхьэгуащэ ыщи, хидзагъ. Нэужым ишъхьэгъусэ кIодыгъэу, ымыгъотыжьэу иIахьылхэм ариIуагъ. ЯтIонэрэ мафэм поселкэм щыпсэухэрэм бзылъфыгъэм ихьадэ псыхъом инэпкъ дэжь къыщагъотыгъ.

Игъом ыкIи IэпэIэсэныгъэ ин ахэлъэу отделым иследовательхэм, следственнэ ГъэIорышIапIэм икриминалистхэм лажьэ зиIэр агъэунэфыгъ ыкIи къаубытыгъ. Хъулъфыгъэр ышIагъэм еуцолIэжьыгъ, уголовнэ Iоф ащ къыфызэIуахыгъ.