Документ нэпцIхэр ыгъэпсыгъэх

УФ-м и Следственнэ комитет ислед­ственнэ ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм Iоф хьылъэхэм язэхэфынкIэ иотдел гъэсэныгъэ зыщызэрагъэгъотырэ унэе учреждением идиректорэу Iоф зышIэ­щтыгъэм къыфызэIуахыгъэ уго­ловнэ Iофым ихэплъэн ыухыгъ.

Хабзэр ыукъуи коммерцием ылъэныкъокIэ къуалъхьэ зэриштагъэм, документ нэпцIхэр зэригъэпсыгъэм къахэкIэу хъулъфыгъэр агъэмысэ.

2020-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм къыщегъэжьагъэу 2021-рэ илъэсым мэзаем нэс директорэу Iоф зы­шIэщтыгъэм хэбзэнчъэу ахъщэр къаIихызэ водительхэр ыкIи тракторист-машинистхэр еджагъэхэу тхылъ нэпцIхэр аритыгъэхэу следствием ыгъэунэфыгъ. ЗэкIэмкIи хэбзэнчъэу сомэ мин 55-м ехъу къаIихыгъ.

Хъулъфыгъэм къыфызэIуахыгъэ уголовнэ Iофыр хьыкумым фагъэхьыгъ.