Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 17-рэ зэхэсыгъо 2022-рэ илъэсым шэкIогъум и 18-м зэхащэ.

Iофыгъохэу зытегущыIэщтхэм мыхэр ахагъэхьагъэх: къыкIэ­лъыкIохэрэ законопроектхэм ятIонэрэу ахэплъэгъэныр: «Адыгэ Республикэм и Закон заулэмэ зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэр», «Адыгэ Республикэм и Законэу «Социальнэ лъэныкъомкIэ къэралыгъо полномочиехэр чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным икъулыкъухэм афэгъэзэгъэнхэр» зыфиIорэм зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм ехьылIагъ» зыфиIохэрэр; къыкIэлъыкIохэрэ законопроектхэм апэрэу ахэплъэгъэныр: «Адыгэ Республикэм 2023-рэ илъэсымкIэ ыкIи 2024-рэ, 2025-рэ план чэзыухэмкIэ иреспубликэ бюджет ехьылIагъ; «Адыгэ Республикэм шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ и ЧIыпIэ фонд ехьылIагъ» зыфиIохэрэр; джащ фэдэу Адыгэ Республикэм и Законхэу «Адыгэ Республикэм икъэралыгъо мылъку игъэзекIон ехьы­лIагъ», «Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэр зэрэщызэхэщагъэм ехьылIагъ» зыфиIохэрэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр.

Зэхэсыгъор сыхьатыр 10-м аублэщт. Ар зыщыкIощтыр А. С. Пушкиным ыцIэкIэ щыт Урыс къэралыгъо драматическэ театрэр ары: къ. Мыекъуапэ, Пушкиным иур., 179.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр