Шъонтырыпэо ныбжьыкIэхэр

Илъэсищ хъугъэ искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу псэу­пIэу Тульскэм дэтым шъэожъыехэри пшъэшъэжъыехэри шъонтырыпым теонхэу зыщагъасэхэрэр.

Ахэм Iоф адэзышIэрэр ЦIыкIушъэ Мыхьамод. Ансамблэм адыгэхэр, дагъыстанхэр, ермэлхэр, урысхэр ыкIи нэ­мыкI лъэпкъхэм къахэ­кIыгъэхэ кIэлэцIыкIухэр ахэтых.

Ежь Мыхьамод Мые­къуапэ иджапIэу N 4-м адыгабзэр щызэригъэ­шIагъ, адыгэ къашъохэр къышIэу зигъэсагъ. Университетым зычIахьэм къэ­шъокIо ансамблэу «Нарт» зыфиIорэм хэтыгъ.
Кавказым щыпсэурэ лъэпкъхэм хагъэунэфы­кIырэ мэфэкIхэм, джэгу­хэм, зэнэкъокъухэм шъон­тырыпым ымэкъэ чан ащэIу. Ащ утеоныр псын­кIэу бэмэ къашIошIы, ау хэукъох. Къарыуи, щэIагъи, IэпэIэсагъи ищыкIагъэх.

Кружокым къэкIорэ кIэ­лэцIыкIухэр зэкIэ чаных, псынкIэх, зэгурэIох, зы унагъом фэдэу зэхэтых, сценэм къызэрэтехьэхэу шъонтырыпхэр «къагъэгущыIэх». Лъэпкъ къэшъо зэфэшъхьафхэр къашIыхэ зыхъукIэ, зэдырагъаштэу шъонтырыпхэм амакъэ зыкъырагъаштэ.

Аужырэ лъэхъаным пшъэшъэжъыехэри кружо­кым къакIохэу рагъэжьагъ. Шъонтырыпым бзылъфыгъэхэр теощтыгъэхэп, ар хъулъфыгъэхэр ары зы­фэгъэзэгъагъэр.

Мыхьамод ыгъасэхэрэм шъонтырыпым ымакъэ агу рехьы, Кавказым щы­псэу­хэрэм зэкIэми ар зэрякIасэм егъэгушхох.