Агу къагъэкIыжьыгъ

Мыекъопэ къэлэ администрацием гъэсэныгъэмкIэ ико­митет джыри зэ къеты еджапIэхэм ащыкIорэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэм апэIухьэрэ ахъщэр ны-тыхэм къаIахын зэрэ­фимытхэр.

Мы лъэныкъомкIэ хэ­бзэгъэуцугъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм Коми­тетыр лъэплъэ, уплъэкIунхэр зэхещэх. Ащ ипащэу Ольга Романенкэм къызэриIуагъэмкIэ, мы Iофыгъом фэгъэхьыгъэ уна­шъор заштагъэр илъэсищ хъугъэ. Ны-тыхэм егъэзыгъэ IофкIэ ахъщэ къаIыпхы зэрэмыхъущтыр ащ ­итхагъ.

Ау щытми, юридическэ лицэхэмрэ цIыф къызэрыкIохэмрэ шIушIэ IэпыIэгъу еджапIэхэм къараты ашIоигъомэ, зи пэрыохъу афэ­хъущтэп. Джащ фэдэу, гъэцэкIэжьын IофшIэнхэм ахэлажьэ зышIоигъохэми зи апэуцужьыщтэп.

ЕджапIэхэм хэбзэнчъэу ахъщэ ащаугъоеу къэбар зыIэкIэлъхэр гъэсэныгъэм­кIэ Комитетым ителефон номерэу (8(8772)52-27-58)-м теонхэ алъэкIыщт.