Щытхъур фаIо

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ Адыгеир зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ медалыр Кушъу Асе ритыжьыгъ.

Кушъу Асе Адыгеим ицIыф цIэрыIу. Культурэм, шIэныгъэм, гъэсэныгъэм хэхъоныгъэ ашIынымкIэ, лъэпкъхэм язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэмкIэ IэнэтIэ зэфэшъхьафхэм аIутэу хэбзэ къулыкъур илъэсыбэрэ ыгъэцэкIагъ. Адыгеим икъэралыгъо гъэ­псыкIэ игъэпытэн иIа­хьышIу хилъхьагъ.

Очэпщые къыщыхъугъэ Кушъу Асе 1960-рэ илъэсым культурэм икъэра­лыгъо институт дэгъу дэ­дэкIэ Москва къыщиухыгъ. Еджэ зэхъум Сталинскэ стипендиер зэратырэ нэ­бгырищмэ ащыщыгъ.
Комсомолым зэхэщэн IофшIэнхэр щигъэцакIэхэзэ, ныбжьыкIэхэр зылъищэщтыгъэх. Адыгеим къы­зегъэзэжьым, Теуцожь райисполкомым, КПСС-м и Теуцожь райком Iоф ащишIагъ.

Партием и Теуцожь райком исекретарэу щытыгъ. КПСС-м иапшъэрэ партийнэ еджапIэ къы­зеухым, IэнэтIэ зэфэ­шъхьафхэм аIутыгъ. ­Адыгэ хэкум иисполком культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу, хэку исполкомым итхьаматэ игуадзэу щытыгъ. 1975 — 1990-рэ илъэсхэм партием ихэку Комитет исекретарыгъ.

Культурэм иунэхэр, еджапIэхэр, сурэт къэгъэ­лъэгъуапIэхэр, музейхэр, нэмыкIхэр Адыгеим къыщызэIухыгъэнхэм чанэу хэлэжьагъ, Iофыгъуабэмэ кIэщакIо афэхъугъ. Хьа­курынэхьаблэ Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Андырхъое Хъусен ыцIэ зыхьырэ музеир щагъэ­псыгъ. Адыгэ ашугэу Теу­цожь Цыгъо ыцIэкIэ щыт музеир Гъобэкъуае ща­шIыгъ. ТхылъеджапIэхэр, спорт псэуалъэхэр Адыге­им къыщызэIухыгъэнхэм, культурэм, литературэм ямэфэкI мафэхэр нахь игъэкIотыгъэу зэхэщэгъэн­хэм, дунэе зэIукIэгъухэм Адыгеир нахьыбэрэ ахэлэжьэным, фэшъхьафхэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэм ишъыпкъэу апылъыгъ.

«Адыгеим икIэлэцIыкIухэр» зыфиIорэ про­граммэм икIэщакIохэм А. Кушъур ащыщ. ИлъэсыкIэ мэфэкI зэхахьэхэр театрэм щызэхэщэ­гъэнхэм, кIэлэцIыкIу сэ­наущ­хэм яшIэныгъэ ха­гъэ­хъоным, гъот макIэ зиIэ унагъохэм ясабыйхэм Iэ­пыIэгъу афэхъунхэм, нэмыкIхэм язэхэщэкIо дэ­гъоу А. Кушъур щытыгъ.

Республикэм итын анахь лъапIэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузе­хьэр» 2002-рэ илъэсым ащ къыфагъэшъошагъ.

Адыгеим хэхъоныгъэхэр зэришIыхэрэм Кушъу Асе рэгушхо. Мыгъэ ащ ыныбжь илъэс 85-рэ хъугъэ.

— Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъэу къысфишIыгъэр сигуапэу згъэ­цакIэзэ, Адыгеим июбилейнэ медаль Кушъу Асе естыжьыгъ, — къыIуагъ Аулъэ Юрэ.

Тигъэзетеджэхэм ацIэ­кIи Кушъу Асе тыфэгушIо. Щысэ зытырахырэ цIыфэу ар къытхэт.

ЕмтIылъ Нурбый.