ШIушIагъэр кIодырэп

Адыгэ хэку тхылъеджапIэу А. С. Пушкиным ыцIэ зыхьыщтыгъэм 1959 — 1982-рэ илъэсхэм ипэщагъэу Лидия Кониченкэр къызы­хъу­гъэр илъэси 100 зэрэхъугъэр АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыха­гъэунэфыкIыгъ.

Л. Д. Кониченкэм Iоф зыщишIэгъэ уахътэр ары тхылъеджапIэм иматериальнэ-техническэ лъапсэ нахь зыпытагъэр, IофшIэн сэнаущыгъэр зызэкIэ­благъэр. Ащ ыцIэ гоп­чынхэу щытэп тхылъеджапIэр джы зы­чIэт унэм ишIын, ащ зэрэхагъэхъуагъэр, отделыкIэхэр зэ­рэзэхащагъэхэр, краеведческэ фондыр зэрэзэтырагъэ­псыхьагъэр, краеведческэ зэхэт каталогыр щыIэ зэрэхъу-гъэр, научнэ ыкIи методическэ IофшIэным зызэриушъомбгъу­гъэр.

Iофтхьабзэм Лъэпкъ тхылъеджапIэм иколлектив, IофшIэным иветеранхэу, Лидия Даниловнар зышIэщтыгъэхэу, зыщымыгъупшагъэхэр, тхылъеджэ чанхэр хэлэжьагъэх.

Л. Д. Кониченкэм Адыгэ лъэпкъ культурэм иIахь зэрэхилъхьагъэр кIигъэтхъэу Iофтхьа­бзэр гъэпсыгъагъэ. Ар зышIэщтыгъэхэу, Iоф дэзышIэнэу хъу­гъэхэм ащыщхэр ягукъэ­кIыжьхэмкIэ мэфэкIым хэлажьэ­хэрэм къадэгощагъэх. Уисэнэ­хьат хэшIыкI фыуиIэныр, къыбгот цIыфхэр зылъыпщэшъунхэр зэрэцIыфыгъэ хабзэр, зэрэIэнэтIэ иныр къэгущыIагъэхэм къа­Iуагъ. Бзылъфыгъэ гъэсагъэр узыкIырыплъын цIыфэу зэрэщытыгъэр, гъэсэныгъэ-шIэныгъэу IэкIэлъыгъэм диштэрэ культурэшхо зэрэхэлъыгъэр, коллективыр ыпэкIэ ыщэн зэрилъэкIыгъэр, библиотечнэ Iоф мыпсын­кIэм ищыIэныгъэ зэрэфи­гъэшъошагъэр, ащ лъапсэу мы Iофым ригъэшIыгъэр джырэ ма­фэхэм агъэпытэзэ зэрэлъагъэкIуатэрэр къыраIотыкIыгъ. Адыгеим игушъхьэкIэн лъапIэ ащ щызэдэпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм афиухъумагъэу алъытагъ.

Зэхахьэр тхылъ къэгъэлъэ­гъонэу «Профессионал библио­течного дела» зыфиIорэм къыгъэбаигъ. АР-м и Урыс къэ­­ра­лыгъо драмтеатрэ иартистхэр Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх.
МэфэкI зэхахьэм цIыфыр цIыфым зэрищхэпсыр, узэдеIэу, узэфэсакъэу Iофым уегугъумэ, пфызэшIокIыщтыр зэрэбэр къыу­шыхьатыгъ.