ЦIыфхэм цыхьэ фашIыщтыгъ

Къалэу Шъачэ хэхьэрэ поселкэу Шэхапэ щыщ Къэбж Щамилэ илъэс 40-м ехъурэ иIофшIэгъу мафэхэр зэфэдэхэу, хабзэу зы­фигъэуцужьыгъэм тетэу кIуагъэх.

Мы псэупIэм дэт амбулаторием ар иучастковэ терапевтыгъ. Арышъ, «ираспорядкэ» зэщимыгъакъоу, ыгукIи ыпсэкIи фэхьазырэу иIофшIэн ригъэжьэныр ежьыркIэ шIокI зимыIэ Iофыгъ. Непэ ар врач ныбжьыкIэхэм ушэтыпIэ къин къащэхъу, зыныбжь хэкIотэгъэ врачэу, щыIэныгъэм «иуниверситетыбэ» къызэпызычыгъэм аущтэу щытын фаеу бэшIагъэу ылъытэщтыгъ.

Къэбж Щамилэ Шэхапэ къыщыхъугъ, щапIугъ. Колхозэу «Заря коммунизма» зыфиIорэм икIэлэгъум иIофшIэн щыри­гъэжьагъ, ау ащ ыуж Мые­къопэ медицинэ училищыр, етIанэ институтэу Краснодар дэтыр къызэринэкIыгъэх. Исэнэхьат цIыкIу-цIыкIоу къызIэкIигъахьэзэ, игухэлъхэм теубытагъэ хэлъэу ар якIолIагъ, зэкIэри зыIэ къы­хьыщт специалист дэгъу хъуным сыдигъуи кIэхъо­псыщтыгъ.

1959-рэ илъэсым апшъэрэ гъэсэныгъэ зэриIэр къэзыу­шыхьатырэ тхылъыр къызы­ратыжьым, ащыгъум щыIэми ащы­гъупшэжьыгъэгъэ селоу «Со­лох-аул» зыфиIорэм Iоф щишIэнэу агъэкIогъагъ. ПсэупIэр адрэхэм лъэшэу зэрапэIудзыгъэми специалист ныбжьыкIэр къыгъащтэщтыгъэп.

— СиIофшIэн зыщезгъэжьэгъэ апэрэ илъэсыр сыгу къызыкIыжькIэ, ащ фэдиз зэрэсфэ­лъэкIыщтыгъэр сэгъэшIагъо. Мы чIыпIэм сэ зыр ары медикэу исыгъэр. IофшIэгъэ илъэс гори симыIэу медицинэ IэпыIэгъу зэфэшъхьафыбэ сIэ къыхьын фаеу хъущтыгъ. Цэхэм сяIазэу хъугъэ, къупшъхьэхэр зыпкъ изгъэуцожьхэу, уIэгъэ куухэр сыдыжьхэу къыхэкIыгъ, сабый сIэгу къихъухьагъэуи къэсэшIэжьы. СищыкIагъэхэр сIэкIэмылъэу, сшIэщтым сегупшысэнэуи уахътэ симыIэу, къалэм IэпыIэгъур къекIыфэкIэ елбэтэу цIыфыр операцие сшIын фаеуи къыхэкIыщтыгъ, — къы­Iогъагъ ащ.

Ащ фэдэу зэкIэри зыIэ къы­хьэу, пшъэдэкIыжьым ымыгъащтэу щыIэр макIэ.

ИлъэсипшIырэ Солох-аул Iоф щишIагъэу икъоджэ гупсэ къыгъэзэжьи, ащ дэт амбулаторием терапевтэу иIофшIэн щы­пидзэжьыгъ. Ащ илъэс 40 фэдизрэ Iутыгъ.

Къэбж Щамилэ истаж зырегъэкъум, «Iоф зэ­рэсшIагъэр икъущт, зызгъэпсэфымэ, сшъхьэ пае сыпсэумэ зи фэIуагъэп» ыIуи пенсием кIуагъэ, ау охътабэ темышIэзэ ащ фэдэ «шъхьа­фитныгъэр» къызэремыкIущтыр къыгуры­Iуагъ. КъыгъэшIагъэм инахьыбэм Iоф зышIэгъэ цIыф лъэшыр зэкIэкIожьынышъ, рэхьатэу, сыхьат пчъагъэм зэпымыоу сымаджэхэм ямыплъэу, яунэ кIозэ ямыIазэу щыIэн ылъэ­кIына, фэгъэхъугъэп ар Ща­милэ. Къыгъэзэжьи, сымаджэхэм анахь зыщящыкIагъэм къахэ­хьажьыгъ.

Къыпэблагъэ хъугъэ иIофшIапIэ ыгъэлъапIэщтыгъ, зэкIэри инэIосагъ, ишIуагъэ цIыфхэм аригъэкIын амал иIагъ, нэбгырэ пэпчъ ыцIэ ышIэщтыгъ, ары пакIошъ, чыжьэкIэ зэкIэIабэзэ, лIакъоу къызхэкIыгъэр къыIон ылъэкIыщтыгъ. Поселкэми, ащ къыпэблэгъэ псэупIэхэми адэс­хэм лъэшэу цыхьэ фашIы­щтыгъ. «ХаджиретовичкIэ» еджэ­щтыгъэх. Участкэм къызыкIохэкIэ, ащ нэмыкI яуз фа­Iотэнэу, къызэрагъэплъынэу фаещтыгъэхэп. Ядоктор кIасэ мычыжьэу зэрэщыIэм ыгъэ­рэхьатыщтыгъэх, егъашIэм аущтэу щытын фаеу, ящыIэныгъэ ар хэпчын умылъэкIынэу алъы­тэщтыгъ.

Къэбж Щамилэ иунагъо исым инахьыбэм ящыIэныгъэ медицинэм рапхыгъ. Ащ ишъхьэ­гъусэу Шамиля илъэсипшI пчъа­гъэрэ ежь Iоф дишIагъ. Ахэм ягъогу техьагъэх япшъашъэу Бибэрэ япхъорэлъфэу Иринэрэ, янысэу Салмэти медицинэм епхыгъэ гъэсэныгъэ зэригъэгъотыгъ.

Щамилэ, гухэкIми, дунаим ехыжьыгъ… Амбулаторием чIэ­сэу цIыфхэм зэряплъырэм, зэ­ряIазэрэм имызакъоу, автомобиль рулым кIэрысэу бэрэ ар плъэгъущтыгъ. Илъэс 40-м зыщылэжьэгъэ участкэм бэ епхыгъэр. Мафэ къэс кило­метрипшI пчъагъэ ыкIун фаеу хъущтыгъ. Врачым иIэпыIэгъу игъом сымаджэм ыгъотын фае, Щамилэ сыдигъуи игъо ифэ­щтыгъ. Ары анахьэу цIыфхэм уасэ зыфашIыщтыгъэр.

НЫБЭ Анзор.