ДзэкIолIыр ичIыгу гупсэ къащэжьыгъ

Хэгъэгу зэошхом щызэуагъэу, Ленинград иIэгъо-блэгъу щыкIогъэ зэпэуцужь лъэшым щыфэ­хыгъэ Дыхъу Мэдин ихьэдэ къупшъхьэхэр икъоджэ гупсэ къащэжьхи, щагъэтIылъыжьыгъэх. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Теуцожь районым ит къуаджэу ПчыхьалIыкъуае щыкIуагъ.

Дыхъу Мэдин 1914-рэ илъэсым къуаджэу ПчыхьалIыкъуае къыщыхъугъ. Зэо мэхъаджэу къежьагъэм иапэрэ илъэс зэуа­пIэм Iухьагъ, 1943-м зэрэщымыIэжьымкIэ къэбар гухэкIыр иIахьылхэм къалъагъэIэсыгъ.

2021-рэ илъэсым ижъоныгъо­кIэ мазэ и 28-р ары ныIэп ихьэдэ къупшъхьэхэр Ленинград хэкум зэрэщыIэхэр загъэунэфыгъэр. Шъолъырхэм азыфагу щылэжьэрэ дзэ-тарихъ общественнэ лъыхъокIо организа­циеу «Вахта поколений» зыфиIорэм къэбарыр къыпкъырыкIыгъ. Джащ фэдэу къагъотыжьыгъэх имедальонэу дзэкIолIым фэгъэ­хьыгъэ къэбарыр зэрытхагъэр. Сержантыр 1942-рэ илъэсым игъэтхапэ и 25-м Ленинград хэкум и Тосненскэ район хахьэщтыгъэ псэупIэу Краснэм щы­фэхыгъ.

Заом ыпэкIэ Дыхъу Мэдин ПчыхьалIыкъое еджапIэм хьисапыр щаригъэхьыщтыгъ, мы къуаджэм иIахьылхэр непи дэсых.

«Урысыем илъыхъокIо движение» АдыгеимкIэ икъутамэ илIыкIохэм Мэдин иIахьылхэм аIэкIигъэхьажьыгъэх унэе пкъы­гъохэу къыпкъырахыгъэхэри: медальоным игъусэгъэ тхылъэу ежь дзэкIолIым ыIэкIэ тхыгъэр, джэмышхыр, шъэжъыер, бгъэхалъхьэу «Ленинград къызэригъэгъунагъэм фэшI» зыфиIорэр, ипаIо хэлъыгъэ тамыгъэр, ичыIу ыкIи советскэ ахъщэ жъгъэй заулэ.
Дыхъу Мэдин ихьэдэ къуп­шъхьэ­хэм ягъэтIылъыжьын фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэлэжьагъэх Дыхъу лIакъом щыщхэр, «Урысыем илъыхъокIо движение» АдыгеимкIэ икъутамэ, УФ-м и Следственнэ комитет АР-мкIэ икъулыкъу Тэхъутэмыкъое районымкIэ иотдел, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ялIыкIохэр, Теуцожь районым иадминистрацие, чIыпIэ дзэ комиссариатым иIофышIэхэр, ПчыхьалIыкъуае щыпсэухэрэр.

Дыхъу лIакъом щыщхэм ягущыIэ къыщыхагъэщыгъ зишIэжь агъэлъэпIэрэ яIахьыл гупсэ «къызэригъэзэжьыгъэм» уасэ зэрэфашIырэр ыкIи ащкIэ Iэпы­Iэгъу хъугъэ пстэуми зэрафэразэхэр.
Зэхахьэм хэлэжьагъэхэм къэгъэгъэ блэрхэр бэным кIэралъхьагъэх, Хэгъэгу зэошхом щыфэхыгъэхэм зы такъикърэ афэшъыгъуагъэх.