Гъэтэрэзыжьынхэм атегущыIагъэх

Къихьащт 2023-рэ илъэс бюджетым ыкIи 2024 — 2025-мкIэ агъэнэфагъэхэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм ипроект щытегущыIагъэх бюджет, финанс, хэбзэIахь ыкIи экономикэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ, IэкIыб зэпхыныгъэхэмкIэ АР-м и Парламент икомитет зэхэсыгъоу иIагъэм.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Къэралыгъо Советым – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м финансхэмкIэ иминистрэу Виктор Орловыр, шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ АР-м и ЧIыпIэ фонд ипащэу Хъут Светланэ. Зэхэсыгъор зэрищагъ республикэ Парламентым и Тхьаматэ игуадзэу, бюджет, финанс, хэбзэIахь ыкIи экономикэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ, IэкIыб зэпхыныгъэхэмкIэ Комитетым ипащэу Iэщэ Мухьамэд.

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм иапэрэ хэплъэгъу фагъэхьазырырэ проектым гъэтэрэзыжьынитIу фашIынэу мы зэхэсыгъом зигугъу щашIыгъэр. Ахэм къызэращыдэлъытагъэмкIэ, 2023-рэ илъэс бюджетым ихахъохэр сомэ миллион 71,7-кIэ нахьыбэ хъущтых. Ащ щыщэу сомэ миллион 45,6-р физическэ лицэхэм къакIэкIорэ хэбзэIахьхэр, сомэ миллиони 9,6-р организациехэм ямылъку пае къатырэр, сомэ миллион 16,4-р нахь къызэрыкIоу гъэпсыгъэ системэм тетэу къатырэ хэбзэIахьхэр ары.

Хэбзэгъэуцугъэм ипроект АР-м и УплъэкIокIо-лъытэкIо палатэ хэплъагъ. Ащ ипащэу Павел Стаценкэм зэхэсыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, хэукъоныгъэ зыпари къыхагъэщыгъэп, редакционнэ гъэтэрэзыжьын заулэ фэшIыгъэн фаеу къыхигъэщыгъ.

Ахэри, нэмыкI гъэтэрэзыжьынэу фа­шIыщтхэри къыдэлъытагъэхэу бюджетым фэгъэхьыгъэ законопроектыр АР-м и Парламент изичэзыу зэхэсыгъо къыхалъхьанэу зэдаштагъ.

ШIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ АР-м и ЧIыпIэ фонд 2023-рэ илъэсымкIэ ибюджет ыкIи 2024 — 2025-мкIэ агъэнэфагъэхэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм ипроектэу апэрэ еджэгъум фагъэхьазырыгъэм зыпари гъэтэрэзыжьын имыIэщтэу ары зэхэсыгъом къызэрэщаIуагъэр. Ащи Парламентым изэхэсыгъоу къэблагъэрэм депутатхэр щыхэплъэщтых.
ХЪУТ Нэфсэт.