ГуфакIохэм алъагъэIэсы

Адыгеим, Пшызэ шъолъыр япредпринимательхэр, IофшIэпIэ зэфэшъхьафхэм аIутхэр, лэжьэкIо къызэрыкIохэр шIушIэ IэпыIэгъухэм ахэлажьэх.

Пшызэ ихэушъхьафыкIыгъэ купхэу «Барс 11-м» ыкIи «Барс 16-м» хэтхэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм тонни 4 фэдиз хъурэ шIушIэ IэпыIэгъур алъагъэIэсыгъ.

Къэзэкъ-гуфакIохэм ялъэIухэр афагъэцакIэхэзэ, шъофым щагъэфедэрэ пщэрыхьапIэр, гъомылапхъэхэр, щыгъын фабэхэр, хъызмэт пкъыгъохэр, Iэзэгъу уцхэр, Iахьылхэм яписьмэхэр, нэмыкI­хэри афащагъэх.

— IофшIапIэу «Молзавод Новый» зыфиIорэм ипащэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу Александр Купиным лъэшэу тыфэраз. ТищыкIэгъэ транспортыр къы­тити, гуфакIохэм, дзэкIолIхэм, мамыр цIыфэу шъолъырым щыпсэухэрэм шIушIэ IэпыIэгъур афэтщагъ, — къытиIуагъ Мыекъуапэ икъэзэкъхэм япащэу Александр Даниловым.

ШIушIэ IэпыIэгъум епхыгъэ Iофыгъохэр лъагъэкIуатэх. Адыгеим икъэзэкъ ныбжьыкIэхэм зэхащэгъэ купыр якIэщакIоу гуфакIохэм, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ опе­ра­циер зыгъэцакIэхэрэм ящыкIэгъэ IэпыIэгъур афащэ. ГуфакIохэм яшIуагъэ языгъэкIы зышIоигъохэр мыщ фэдэ телефонкIэ къытеохэ хъущт: +79627678193.

Екатерина Загорулько.
Мыекъуапэ икъэзэкъхэм япащэ игуадз.