Iофтхьабзэу «ЛъэсрыкIо зэпырыкIыпI»

ГъогурыкIоным хэлэжьэрэ нэбгырэ 60 фэдизмэ административнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ, ахэм ащыщэу нэбгырэ 30-р лъэсрыкIох.

Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие зэригъэунэфыгъэмкIэ, 2022-рэ илъэсым ищылэ мазэ къыщегъэ­жьагъэу чъэпыогъум нэс лъэсрыкIохэр зыхэфэгъэ хъугъэ-шIэгъэ 56-рэ республикэм щатхыгъ. Ахэм нэбгыри 10 ахэкIодагъ, 47-мэ шъобж зэфэшъхьафхэр хахыгъэх. Пчъагъэу зигугъу къэтшIыгъэм щыщэу 18-р лъэсрыкIохэм ялажьэкIэ хъугъэ, ащ ыпкъ къикIыкIэ нэбгыри 6 хэкIодагъ, 12-мэ шъобжхэр атещагъэ хъугъэ. Къыхэдгъэщымэ тшIоигъу, водительхэм ялажьэкIэ лъэсрыкIохэр хъугъэ-шIэгъэ 32-мэ ахэфагъэх, ахэм нэбгыри 3 ахэкIодагъ, 30-мэ шъобжхэр атещагъэх.

ЛъэсрыкIохэр зыхэфэрэ хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным фэшI автоинспекцием икъулыкъушIэхэм пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «ЛъэсрыкIо зэпырыкIыпI» зыфиIорэр зэхащагъ.

ПэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэр окIофэ гъогурыкIоным хэлэжьэрэ нэбгырэ 60-мэ административнэ пшъэ­дэкIыжь арагъэхьыгъ.

Автотранспорт амалхэр зезыфэщтыгъэхэм алъэныкъокIи хэукъоныгъэхэр къыхагъэщыгъэх.