ЯтIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ

Адыгэ къэралыгъо университетым июридическэ факуль­тет имагистратурэ ия 2-рэ курс щеджэрэ Аслан Рама­зановыр я II-рэ дунэе конференциеу «Волгоградская международная модель Шанхайской организации со­трудничества» зыфиIорэм хэлэжьагъ ыкIи ятIонэрэ чI­ы­пIэр къыдихыгъ.

Дунэе зэфыщытыкIэм игумэкIыгъохэм ныбжьыкIэхэр алъыгъэIэсыгъэнхэр, зэдэлэжьэнымкIэ Шанхайскэ организацием (ШОС) хахьэрэ хэгъэгухэм алъэныкъокIэ яшIэныгъэхэм ахагъэ­хъоныр ары зэхэщакIохэм пшъэрылъ шъхьаIэу зыфагъэуцужьыгъэр. Студент нэбгыри 100 фэдиз ащ хэлэжьагъ.

Волгоград дэт къэралыгъо универ­ситетым щыкIогъэ конференцием къыдыхэлъытагъэу дипломатическэ джэгукIэ зэфэшъхьафхэр зэхащагъэх. Шанхайскэ организацием хахьэхэрэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ гумэкIыгъоу къэуцухэрэм, евразийскэ чIыналъэм ишъолъырхэм щынэгъончъагъэ ары­лъыным афэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр къы­щаIэтыгъэх.

ДжэгукIэхэм къадыхэлъытагъэу ШОС-м икъэралыгъохэм я Совет ипащэхэм, IэкIыб къэралыгъо IофыгъохэмкIэ министрэхэм я Совет ыкIи терроризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ Шъолъыр структурэхэм зэхэсыгъо яIагъ.

ДжэгукIэм хэлажьэхэрэм пшъэрылъ къинхэр яIагъэх. Лъэныкъо зэфэ­шъхьафхэмкIэ гумэкIыгъоу щыIэхэм хэ­кIыпIэхэу къафагъотырэр къаIон фэягъ. Аслан Рамазановыр Индием илIыкIоу къэгущыIагъ ыкIи дунэе терроризмэм пэшIуекIонымкIэ гумэкIы­гъохэм ядэгъэзыжьын къытегущыIагъ.

Шанхайскэ организацием Индиер, Казахстан, Киргизиер, КНР-р, Пакистан, Урысыер, Таджикистан, Узбекистан ыкIи лъыплъэн статус яIэу Афганистан, Белоруссиер, Иран, Монголиер хэхьэх. 2001-рэ илъэсым ар зэхащагъ ыкIи мэхьанэшхо зиIэ структурэу хъугъэ.

ДЕЛЭКЪО Анет.