ХагъэунэфыкIырэ чIыпIитф

Къыблэм самбэмкIэ изэнэ­къокъу шэкIо­гъум и 3 — 5-м Ермэл­хьаблэ щызэхащагъ.

Илъэс 15 — 17 зыныбжь кIалэхэр, пшъа­шъэхэр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэна­гъэх. Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ коман­дэ медали 5 зэIукIэгъухэм къащыдихыгъ.

Тыгъужъ Тимур, кг 53-рэ, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Тренерхэу Делэкъо Адам ыкIи Хьабэхъу Адам ипащэх. ЛIыхъурэе Мурат, кг 58-рэ, апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Тренерхэу Делэкъо Адамрэ Гъомлэшк Алыйрэ самбэ бэнакIэм фагъасэ.

ШъэуапцIэкъо Ибрахьим, кг 53-рэ, джэрзыр къыдихыгъ, тренерхэр Джарымэкъо Рустам, Джарымэкъо Азмэт.

Типшъашъэхэм къахэщыгъэх Едыдж Разиет, кг 80-м къехъу, тренерыр Нэныжъ Бай­зэт. Камилла Дзагаловар, кг 47-рэ, тре­нерыр Нэпсэу Бислъан.

— Ермэлхьаблэ бэнэкIо 250-м нахьыбэ щызэнэкъокъугъ. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр Урысыем икIэух зэIукIэгъухэу 2023-рэ илъэсым, щылэ мазэм щыIэщтхэм ахэлэжьэщтых, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу Делэкъо Адам.