Къулыкъур зыхьыщтхэр гъогу техьагъэх

Бжыхьэ дзэ дэщыгъом къыдыхэлъытагъэу, Урысыем и УIэшыгъэ КIуа­чIэхэм къулыкъур ащызыхьыщт ныбжьыкIэхэм яапэрэ куп тыгъуасэ гъогу техьагъ. КъулыкъушIэ нэбгыри 5-р мэфэкI шIыкIэм тетэу агъэ­кIотагъэх.

Ащ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу АР-м идзэ комиссариат щы­кIуагъэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Ка­бинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, Къыблэ дзэ шъолъырым изэхэт стратегическэ командование иинспектор куп хэтэу Александр Дорофеевыр, гъэцэкIэкIо ха­бзэм, патриотическэ ыкIи общественнэ организациехэм ялIы­кIохэр, дзэ къулыкъум иве­теранхэр, ны-тыхэр.

АР-м идзэ комиссариат ипащэу Александр Авериным пэублэ псалъэ къышIызэ, къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс къарихыгъ. Къулыкъур зыхьынэу ращэжьагъэхэр щысэтехыпIэ афэхъунхэу Юнармием хэтхэр къызэрэрагъэблэгъагъэхэр ащ къыхигъэщыгъ. Гъогу техьащт къулы­къу­шIэ нэбгыри 5-р Краснозна­меннэ, Суворовым ыкIи Кутузовым ацIэ зыхьырэ орденхэр зиIэ я 7-рэ гвардейскэ десант­штурмовой дивизиеу ЦIэмэз дэ­тым зэращэхэрэр къыIуагъ.

Владимир Свеженец къулыкъум ежьэгъэ ныбжьыкIэхэм закъыфигъэзагъ. Тызыхэт охътэ мыпсынкIэм къымыгъэщынэхэу, япшъэрылъ щытхъу хэлъэу къа­гъэцэкIэнышъ, псаоу къагъэзэжьынэу афэлъэIуагъ.

Джащ фэдэу ныбжьыкIэхэм закъыфэзыгъэзагъэхэм ащыщ зыдащэщтхэ дивизием идзэ часть илIыкIоу Дмитрий Кравченкэр. Хэгъэгум ыпашъхьэ пшъэдэкIыжь ахьыным игъо къызэрэсыгъэр ащ хигъэунэ­фыкIыгъ. Хъулъфыгъэм ишэн­-зекIуакIэхэр дзэ къулыкъум щы­псыхьагъэ зэрэхъурэр ащ къыхигъэщыгъ. ХэшыпыкIыгъэ дзэхэм зэрахэфагъэхэр къагурыIозэ, якомандирхэм ядэ­Iунхэу, зыфэсакъыжьынхэу, зэ­рэ­дэкIыгъэхэм фэдэу япсауныгъэ зэщымыкъоу ны-тыхэм къафагъэзэжьынхэу, ежь ны­тыхэри къафэмыгумэкIынхэу къари­Iуагъ.

— ШъуищыIэныгъэкIэ мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ-шIагъэм шъукъекIолIагъ, — къыIуагъ къулыкъушIэхэм ащыщым янэу Надежда Малаховам. — Мы мафэм къыщегъэжьагъэу, шъуа­шэр зызэрэщышъулъагъэм тетэу шъузэрэдзэкIолIыр къы­жъугурыIон фае. ЛIыгъэрэ щэ­Iагъэрэ шъухэлъэу уставым къы­зэриIорэм тетэу джы шъу­псэущт. Ащ акъыл ыкIи кIуачIэ ищыкIагъ. Тэ тыкъышъо-жэщт. ­Щытхъу хэлъэу къулыкъур къэшъухьи, дахэкIэ къэжъу­гъэзэжь.

КъулыкъушIэ хъугъэхэм ацIэ­кIэ къэгущыIагъ Илья Хвец­кевич.

— Я 7-рэ десант-штурмовой дивизием тызэрэхэфагъэм лъэшэу тырэгушхо, — къыхи­гъэщыгъ ащ. — Щытхъу хэ­лъэу къулыкъур зэрэтхьыщтымкIэ, къызэрэтщыгугъыхэрэр къызэрэдгъэшъыпкъэжьыщтымкIэ гущыIэ шъотэты.

Мыекъопэ гарнизоным иофицерхэм я Унэ къыгъэхьазырыгъэ концерт программэмкIэ зэхахьэр аухыгъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, мыгъэрэ бжыхьэ дзэ дэщыгъом къыдыхэлъытагъэу Адыгеим щыщ ныбжьыкIэ 400 фэдизмэ къулыкъур ахьыщт, хабзэ зэрэ­хъугъэу, ахэр чIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащэщтых.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр Н. Мальцевам тырихыгъэх.