Ешъуагъэу нэбгырэ 13 къаубытыгъ

Мы блэкIыгъэ зыгъэпсэфыгъо ыкIи мэфэкI мафэхэм ешъуагъэу автомобилыр зезыфэщтыгъэ нэбгырэ 13 автоинспекторхэм къаубытыгъ.

ШэкIогъум и 4 —6-м республикэм игъо­гухэм хъугъэ-шIэгъи 4 къатехъу­хьагъ, ахэм нэбгыри 3 ахэкIодагъ, 4-мэ шъобж­хэр атещагъэх.

Ащ нэмыкIэу, мы уахътэм шъобж зыхамыхыгъэ аварие 29-рэ тишъолъыр игъогухэм къатехъухьагъ. Ахэр нахьыбэу къызыщыхъугъэхэр Тэхъутэмыкъое районыр (10), къалэу Мыекъуапэ (6) ыкIи Теуцожь районыр (6).

Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие къызэритыгъэмкIэ, хъугъэ-шIэгъи 6-мэ ушъхьагъоу афэхъугъэр машинэхэм азыфагу илъын фэе зэпэчыжьагъэр зэраукъуагъэр ары, адрэ хъугъэ-шIэгъи 4-мэ алъапсэр — зикIогъу автомобилыр благъэкIыгъэп.

Гъогум дэчъэхыгъэхэу хъугъэ-шIэгъи 2 атхыгъ. ГъогурыкIоным ишапхъэхэр гъогогъу 861-рэ аукъуагъэхэу къыхагъэ­щыгъ.

Ешъуагъэу автомобилыр зезыфэгъэ нэбгырэ 13-мэ административнэ пшъэ­дэкIыжь арагъэхьыщт. Ахэр нахьыбэу къызыщаубытыгъэхэр къалэу Мыекъуапэрэ Тэхъутэмыкъое районымрэ.

ЛъэсрыкIо 45-мэ алъэныкъокIи протоколхэр атхыгъэх. Ахэм амыгъэунэфыгъэ чIыпIэхэм (анахьэу машинэхэр бэу зэрыкIохэрэм) гъогур щызэпачыгъ.

ГъогурыкIоным ишапхъэхэр шIокI имыIэу жъугъэцэкIэнхэу Адыгеим и ГИБДД къышъоджэ.

НэкIубгъор къэзыгъэхьазырыгъэр Iэшъынэ Сусан.