ШIэжьым инэпэеплъ

Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъухэм яIофышIэхэу Хэгъэгу зэошхом илъэхъан ыкIи якъулыкъу пшъэрылъхэр агъэцакIэхэзэ фэхыгъэхэм ямемориал АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иадминистративнэ гупчэ ты­гъуасэ къыщызэIуахыгъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Адыгэ Рес­публикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, феде­ральнэ инспектор шъхьаIэу АР-м щыIэ Сергей Дрокиныр, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ министрэу Олег Безсмельницыныр, Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ, ФСБ-м и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм, МЧС-м республикэмкIэ и ГъэIорышIапIэ, Адыгэ Республикэм и Апшъэ­рэ ыкIи Арбитраж хьыкумхэм, Адыгэ Республикэм и Дзэ комиссариат япащэ­хэр, хьыкумышI приставхэр, Росгвар­дием иIэшъхьэтетхэр, ведомствэхэм ащылажьэхэрэр, АР-м и МВД иIофышIэхэр, фэхыгъэхэм яунагъохэр. МВД-м и Быракъ къызырахьэ нэужым Адыгеим и ЛIышъхьэрэ хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ министрэмрэ мемориалыр къызэIуа­хыгъ. Зы такъикърэ афэшъыгъуагъэх мили­цио­нер-фронтовик 34-мэ ыкIи хэбзэу­хъумэным иIофышIэ 62-рэу мамыр лъэ­хъаным фэхыгъэхэм.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм закъыфигъазэзэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъухэм яIофышIэ и Мафэ мемориалыр къызэрэзэIуахырэм мэхьэнэ гъэ­нэфагъэ иIэу щыт.

Республикэм и ЛIышъхьэ джащ фэдэу хигъэунэфыкIыгъ Урысыем и Президен­тэу Владимир Путиныр хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъухэм мэхьанэу яIэм къытегущыIэ зэхъум хэгъэгум ихэбзэ­ухъумэкIо системэкIэ мэхьанэшхо ахэм зэряIэр къыкIигъэтхъыгъ.

«ХэбзэухъумакIохэм блэкIыгъэм ыкIи непэ лIыхъужъныгъэу зэрахьэрэм нафэ къешIы уихэгъэгу уфэшъыпкъэн, ащ ифедэхэм апае узышъхьамысыжьэу пфэукIочIыщтыр пшIэн зэрэфаер. Тинепэрэ ныбжьыкIэхэу хэбзэухъумэным ылъэныкъокIэ Iоф зышIэхэрэр ахэм акIырэплъых. Фэхыгъэхэм егъэшIэрэ щытхъур адэжь! Зыпсэ зыгъэтIылъы­гъэхэм ягупсэхэм, къапэблагъэхэм инэу сызэрафэразэр къэсэIо. Мемориалым игъэпсын хэлэжьэгъэ пстэуми «тхьа­шъуегъэпсэу» ясэIо», — къыIуагъ Къум­пIыл Мурат.

Ащ дакIоу ЛIышъхьэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, АР-м и МВД пшъэрылъхэу къыфэгъэзагъэхэр зэрифэшъуашэу зэшIуехых, хэгъэгум ишъолъыр анахь рэхьатхэм, анахь щынэгъончъэхэм Адыгеир зэращыщым ар къеушыхьаты. Общественнэ щынэгъончъагъэр къэу­хъумэгъэным, хэгъэгум и Президент къы­гъэуцугъэ пшъэрылъхэм атетэу хэ­бзэгъэуцугъэу щыIэр ямыгъэукъогъэным мэхьанэшхо зэриIэр республикэм и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI Iоф­хэмкIэ иминистрэу Олег Безсмельницыным ипсалъэ къызэрэщыхигъэщыгъэм­кIэ, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъу-хэм ащылажьэхэрэм яIоф псынкIагъоу щытэп, ренэу пшъэрылъышхо зэрэпхьырэр зэхэпшIэн, узышъхьамысыжьэу къыптефэрэр бгъэцэкIэн зэрэфаер ахэм зэхашIыкIы. Ведомствэм ипащэ мемориалым игъэуцункIэ МВД-м иветеранхэм япредложение къыдезгъэштэгъэ пстэуми зэрафэразэр къыхигъэщыгъ. Урысыем къулыкъу зэрэфэпхьын фаемкIэ, сэнэ­хьатэу хэпхыгъэм къыдилъытэрэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ узышъхьамысыжьэу гущыIэу птыгъэр къэбгъэшъыпкъэжьын зэрэфаем яшыхьатэу мемориалыр тарихъым къызэрэхэнэжьыщтым ицыхьэ зэрэтелъыр ащ къыIуагъ.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, ФСБ-м и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу Михаил Кемеровыр, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъухэм яветеранхэм я Совет итхьаматэу Хъу­тIыжъ Азмэт мемориалым икъызэIухын хэлэжьагъэх ыкIи къыщыгущыIагъэх.

Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу МВД-м иIофышIэхэу гъэхъэгъэшхохэр зышIы­гъэхэм тын лъапIэхэр афагъэшъошагъэх. IофышIэ заулэмэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм я Рэзэныгъэ тхылъхэр араты­жьыгъэх, Урысыем и МВД имедальхэу «За боевое содружество», «За доблесть в службе» зыфиIохэрэр, джащ фэдэу Урысыем и МВД и Щытхъу тхылъхэр, Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ ирэзэныгъэ тхылъ аратыжьы­гъэх. Iофтхьабзэм икIэухым мемориалым ыпашъхьэ торжественнэу къырыкIуагъэх, ащ хэлэжьагъэх быракъхэр зы­Iыгъ купымрэ МВД-м иподразделениехэм яIофышIэхэмрэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.