Узэфэсакъыныр, щэIагъэ зэфыуиIэныр, узэфэгумэкIыныр

Гавердовскэ къоджэ тхылъеджапIэу N 10-м бэмышIэу урок гъэшIэгъон щыкIуагъ. «Толерантность — это…» зы­фиIорэ Iофтхьабзэр щэIагъэм и Дунэе мафэ ехъулIэу зэхащагъ. Ащ апшъэрэ классхэм арыс кIэлэеджакIохэр хэлэжьагъэх.

Урокым ипэублэ гущыIэу «толерантность» зы­фиIорэм мэхьанэу иIэм кIэлэеджакIохэр щагъэгъозагъэх. Джащ фэдэу шэн дэгъухэр зыхэлъхэр нэмыкIхэм къазэрахэщыхэрэр агурагъэIуагъ. Мы мафэр хагъэунэфыкIынэу зыкIэхъугъэр, обществэмкIэ ыкIи нэбгырэ пэпчъкIэ ащ шIуагъэу иIэр Iофтхьабзэм къыщаIуагъ. Мэхьанэ зиIэ темэ гъэшIэгъонымкIэ тхылъ къэгъэлъэгъонэу «Толерантность в литературе» зыфиIорэр къызэIуахыгъ.

Iофтхьабзэр зэхэзы­щагъэхэр библиотекархэу Н. Алексеевамрэ М. Иргизцевамрэ.
(Тикорр.).­